Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról

Hatályos: 2013. 11. 01 - 2015. 06. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában rögzített, valamint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdés és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról az alábbi rendeletet alkotja.


I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. Ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A települési szilárd és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos helyi közszolgáltatás Keszthely város (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező, birtokába került települési szilárd és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon ­felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6) A település közigazgatási területén:

a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft (a továbbiakban: Szolgáltató), a hulladék előkezelője, hasznosítója a KETÉH Kft., a hulladékudvar üzemeltetője a VÜZ Nonprofit Kft., a hulladék ártalmatlanítója a ZALAISPA Zrt.

b.) a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a „Talajerőgazdálkodási” Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, László Miklós u. 1.).


2. § (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik Keszthely Város vonzáskörzetébe tartozó települési önkormányzatokkal.

(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződésben kell rögzíteni.

(3) a) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely legkorábban 2008. január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás - továbbiakban Társulás - tagjainak közös tulajdonában lévő, Zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet a KETÉH Kft. az általa gyűjtött, és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

b) Az (a.) pontban körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt, Zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Szolgáltató által összegyűjtött, illetve a KETÉH Kft. által gyűjtött, és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a DRV Zrt. tapolcai szennyvíztisztító telepén kerülhet sor.


Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3.§ Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,

c) a díjfizetés rendjének megállapítása,

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott ­hatósági jogkörök gyakorlása,

e) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

  1. a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, előírásnak megfelelően szelektálja illetve tárolja,
  2. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
  3. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
  4. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,
  5. vegyen részt a városban működő szelektív hulladékgyűjtésben és a biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtésében,
  6. az ingatlanán keletkező veszélyes hulladékot a városi hulladékudvarban helyezze el, és ott a kötelező adatszolgáltatásnak tegyen eleget.

Amennyiben az ingatlan tulajdonos az ingatlanát bármilyen jogcímen más használatába, birtokába adja bejelentési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé.

(2) Az ingatlantulajdonos 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Tulajdonos változás esetén, a bejelentési kötelezettség mindkét (új és régi) tulajdonost terheli.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezikII. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást – a Szolgáltató székhelyén, valós adatok alapján történő bejelentés útján – igénybe venni. Mindazon időpontig, amíg az ingatlantulajdonos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a közszolgáltatási díjat, a maradék és biohulladék esetében is külön-külön, a 110 l-es szabvány edényre vonatkozóan kell megfizetnie, tekintettel a közszolgáltatás igénybevételének kötelező voltára.

(2) A helyi közszolgáltatás körében a települési szilárd hulladékra (maradék- és biohulladék) vonatkozó közszolgáltatás esetében az igénybevétel és díjfizetés kötelező, ha az ingatlantulajdonos számára a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, ill. a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy szerződést köt.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonosokat a közzététel helyben szokásos módján köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is az előzőekben meghatározott módon- értesíteni.

A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon ­hagyja jóvá.

(4) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen, valamint a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

 (5) Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás, szerződés illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását, szerződés megkötését az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(6) Az ingatlan tulajdonos köteles a települési szilárd hulladék biológiailag bontható részét (biohulladék) más hulladéktól elkülönítve gyűjteni, az e célra szolgáló gyűjtőedénybe helyezni és a közszolgáltatónak átadni a (7) pontban foglaltak kivételével.

(7) A családi házas övezetben amennyiben az ingatlan tulajdonos a Szolgáltató által megkövetelt módon igazolja a biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtését és házi komposztálását, úgy a biohulladék gyűjtőedénybe történő helyezésétől, biohulladék szolgáltatónak történő átadásától (szállítás) mentesül. E követelmények megléte és igazolása alapján, a biohulladék díjának megfizetése alól a bejelentést követő negyedévtől kezdve mindaddig mentesül, amíg a házi komposztálás működik. Az igazolás módja: bejelentés a Szolgáltatónak, amely megbízottja révén 30 napon belül helyszínen ellenőrzi a házi komposztálást, azt dokumentálja és arról jegyzőkönyvet készít.

A házi komposztálás megszűnését az ingatlan tulajdonos köteles haladéktalanul bejelenteni, és a rendeletben szabályozott módon köteles a biohulladék gyűjtésben részt venni annak díját megfizetni.

(8) A Szolgáltató jogosult a szelektív és külön gyűjtött hulladékok ellenőrzésére, beleértve a házi komposztálás folyamatos működését is. Amennyiben a rendelet előírásainak és a vállalt házi komposztálás működtetésének nem tesz eleget az ingatlan tulajdonosa, használója, illetve a társasházi lakóközösség – a szelektíven gyűjtött hulladék a zsákban illetve edényben szennyezett, más nem hasznosítható, illetve veszélyes hulladékot tartalmaz – a Szolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat a zsákra és bioedényre is, minimum a 110 l-es edényméretnek megfelelő, illetve a társasházak esetében a szolgáltatási szerződésben szereplő edényméretnek és gyakoriságnak megfelelő, maradék szilárd hulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját alkalmazni az ellenőrzés időpontjának megfelelő aktuális negyedévben.

(9) A Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között megkötendő közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a.) a felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is):

a felek neve, lakcíme, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelye, társasházak, lakásszövetkezetek esetén a közös képviselő neve és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje, adószáma,

b.) a szerződés tárgya,

c.) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja,

d.) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma,

e.) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja,

f.) a szerződés időbeli hatálya,

g.) a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírások,

h.) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek.

(10) A közszolgáltató a jelen rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében jogosult a személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.


A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

6. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék (maradék, szelektív - és biohulladék) gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni, amely a szolgáltató telephelyén, ügyfélszolgálatánál és a szolgáltató által megjelölt helyeken megvásárolható gyűjtőzsák.

Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató felé fizetett díj mértékéhez megfelelő gyűjtőedényt beszerezni, illetve használni.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató javaslata alapján az Önkormányzat állapítja meg.

(3) Az üdülőingatlanok illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama hat hónap, április 1.-szeptember 30. Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a használati szezon idejére kötelesek díjfizetésre. Az időlegesen használt ingatlanok legalább 60 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek.

 (4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére /eladásra vagy bérletbe/ rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni díjfizetés ellenében.

 (6) Ha az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, akkor az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónál vásárolni emblémás zsákot, amiben a többlet hulladékot a gyűjtőedényzet mellé köteles kihelyezni elszállításra.

(7) A családi házas övezetben a Szolgáltató a biohulladék külön gyűjtéséhez minden háztartás számára 1 db 110 l-es emblémával ellátott hulladékgyűjtő edényt ad használatba.

A társasházak a biohulladék gyűjtését kötelesek külön végezni. Bejelentés alapján számukra a szolgáltató biztosítja a 110 l-es edényt háztartásonként, ha az nem helyezhető el, akkor ettől eltérő nagyobb űrtartalmú gyűjtőedényt használhat a társasház, melyet maga biztosít. Ez esetben a Szolgáltató bejelentés alapján a társasház biohulladék gyűjtésére alkalmas edényét megkülönböztető jelzéssel látja el.

A biohulladék gyűjtéséhez a szagmentesítés és a folyadékszennyezés elkerülése érdekében a szolgáltató a háztartási hulladékgyűjtő edényhez biológiailag lebontható hulladékgyűjtő zsákot biztosít térítés ellenében önköltségi áron.  A biohulladék gyűjtőedényben csak és kizárólag a biológiailag lebomló zsák használható.


A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

7.§ (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati szerződés alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedényből hulladékot kigyűjteni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Az 1100 l-es és nagyobb méretű edények tisztítása megrendelhető a Szolgáltatótól, térítés ellenébe.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról, a hulladékgyűjtő szigetek folyamatos ürítéséről és takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A bérelt gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette, illetve az köteles viselni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.

(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.


9. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

a) 35, 60 és 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, illetve amelynek elhelyezése jogszabály erejénél fogva tilos.


A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos

rendelkezések

10. § (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését a szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti. Az ártalmatlanításról és hasznosításról a Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (KETÉH) gondoskodik.

(2) Keszthely városában a Szolgáltató által meghatározott módon minden ingatlantulajdonos számára kötelező a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékudvar használata.

A családi házas övezetekben lakó ingatlantulajdonos a szelektív hulladékgyűjtéshez vagy a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést veheti igénybe, vagy szelektív hulladékgyűjtő szigetek hulladékgyűjtőit használhatja. A társasházban lakó ingatlantulajdonos a szelektív hulladékgyűjtő szigetek hulladékgyűjtőit használhatja, és a hulladékot a megfelelő gyűjtőkonténerekben helyezheti el.


11. § A közszolgáltatási díjat rendszeresen megfizető és ezt igazoló ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett zöld hulladékot (ág, nyesedék, falevél stb.) – kivéve, a 20 cm átmérőt meghaladó fa gyökérzetével együtt lévő farönköt – továbbá a szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladékot, a lomhulladékot, a háztartásban keletkező veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot ingyenesen helyezheti el a hulladékudvaron.A lomtalanítás a1á tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések

12. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik a polgármesterrel történt egyeztetést követően évente legalább egy alkalommal a város területén.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban – mely legfeljebb két nap - helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


A hulladékkezelési közszolgáltatási díjai

13. §  (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlantulajdonos.

(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(5) A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente, az együttesen használt tárolóedény esetében a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak, gazdálkodó szervezeteknek havonta küldi meg.

(6) Szolgáltató a díjmegállapítás során jogosult az általa megkért lakcím-nyilvántartási adatok alapján helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó, a hulladékszállítást ténylegesen igénybe vevő személyek számáról és az ellenőrzés során megállapított lakók számának megfelelő díjszabást alkalmazni.


III. fejezet

A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyékony hulladékra vonatkozó szabályok

14. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint köteles gyűjteni, továbbá az annak gyűjtésére jogosult közszolgáltatónak átadni.

(2) A nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítás legmagasabb egységnyi díjait a 2. sz. melléklet tartalmazza.


VII. fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. számú melléklete 2013. július 1. napján lép hatályba.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002.(IV.12.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2003.(III.31.), 4/2005.(I.31.), 17/2005.(V26.), 6/2006. (II. 2.), 31/2006.(IX.28.), 37/2006.(X.27.), 2/2007.(I.26.), 37/2007.(X.01.), 3/2008.(II.01.), 21/2008. (IV.30.), 1/2009.(II.02.), 23/2009.(VI.26.), 23/2011. (VI. 27.), 27/2011. (IX. 23.), 9/2012. (III. 01.), 22/2012. (V. 31.), 15/2013. (IV.26.) és a 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

  1. az Európai Unióhoz történő csatlakozásra vonatkozó jogharmonizációs kötelezettség végrehajtásáról szóló 19/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a,   
  2. az egyes helyi rendeletek díjtételeinek áfa-változás miatti módosításáról szóló 31/2006. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3.§-a,
  3. a szabálysértési tényállást megállapító rendelkezéseket tartalmazó helyi rendeletek módosításáról szóló 24/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§-a.


16. § (1) E rendelet a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv, valamint a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban készült.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

                        Ruzsics Ferenc                                                        Dr. Horváth Teréz

                         polgármester                                                                 jegyző