Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 28 - 2013. 09. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján  az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló - 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 


1.§ A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.795.487 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              316.990 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                    4.112.477 eFt-ban,

azaz négymilliárd-száztizenkettőmillió-négyszázhetvenhétezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                             3.880.321 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                              232.156 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     4.112.477 eFt-ban,

azaz négymilliárd-száztizenkettőmillió-négyszázhetvenhétezer  forintban,


g) költségvetési hiányát                                  84.834 eFt-ban,

azaz nyolcvannégymillió-nyolcszázharmincnégyezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2013. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.041.410 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 2.902.902 eFt,

c) működési többlet:                                                138.508 eFt a 2. sz. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2013. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          754.077 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                          977.419 eFt,

            c) felhalmozási hiánya:                                               223.342 eFt a 3. sz. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                       1.455.474 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele            2.657.003 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele           0 eFt.


(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásaiból

  • kötelező feladatok kiadásai 1.426.879 eFt
  • önként vállalt feladatok kiadásai2.685.598 eFt
  • állami (államigazgatási feladatok) kiadása0 eFt.

           

(6) Az Önkormányzat a 138.508 eFt működési többletet működési hitel törlesztésére fordítja, a 206.736 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 22.557 eFt pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 184.179 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.


(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. számú mellékletek. Az önkormányzat 2013. évi összes bevétele és kiadása 4.112.477 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”


2. § A Rendelet 4. § (1) – (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 394 fő, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz. Az engedélyezett létszámkeretből 216 fő a kötelező feladatok ellátását, 178 fő az önként vállalt feladatok ellátását szolgálja. Az önkormányzatnál 1 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.


(2) Keszthely Város Önkormányzata által közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2013. március 1. napjától 2013. november 30. napjáig 4 fő.”


3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 244.125 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 6.145 eFt.


(3) Az általános tartalékból 4.887 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.258 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.


(4) A céltartalék összege 237.980 eFt. A céltartalékból 83.096 eFt működési, 154.884 eFt fejlesztési célú tartalék.


a) A céltartalékból pályázati önrészre 154.884 eFt fordítható, melyből

aa) Balatoni Múzeum kőtár kialakítására 500 eFt,

ab) bűnmegelőzési pályázatra 500 eFt,

ac) közvilágítás korszerűsítésére 64.200 eFt,

ad) épületenergetikai fejlesztésekre 51.979 eFt,

ae) Vajda János Gimnázium épületenergetikai fejlesztésére 12.000 eFt,

af) Csik Ferenc tanuszoda energetikai fejlesztése 6.849 eFt,

ag) ÁROP informatikai és szervezetfejlesztés pályázatra 2.000 eFt,

ah)  egyéb pályázati költségekre 16.856 eFt.


b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 35 eFt,

bb) helyi pénz bevezetésére 3.000 eFt,

bc) háziorvosok ügyeleti díjára 3.427 eFt,

bd) az egészségügyi prevenciós feladatokra 399 eFt,

be) praxisok fenntartásához hozzájárulás 7.260 eFt,

bf) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,

bg) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatására 10.000 eFt,

bh belső ellenőrzési feladatokra 2.000 eFt,

bi) munkavállalók kompenzációjára 1.070 eFt,

bj) költségvetési szervek működtetésére 47.742 eFt fordítható.”


(6) A céltartalékból 5.128 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 3.128 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2012. évi maradvány összegéből 978 e Ft fordítható.


A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 2.035 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:


a) az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 640 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,

b) a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 920 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

c) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 475 eFt-ot szociális feladatokra fordíthat.


4. § A Rendelet 1-14., 16. és 18. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-16. számú mellékletei lépnek.


5. § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző