Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2013. 10. 05 - 2013. 11. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20.§ (1) bekezdés a) pontja és 21.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáig, a szabályozási terv készítésének időszakára és annak hatályba lépéséig változtatási tilalmat rendel el a Keszthely közigazgatási területén található Szent László árok-Tapolcai út-Csapás út által körülhatárolt 4517, 4518, 4520, 4519/2, 4521, 4522/5,  4522/6,  4523, 4524,  4525, 4526,  4527, 4528,  4529, 4530, 4531/3,  4531/4, 4531/1, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4567, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557, 4556, 4555, 4552/1, 4552/2, 4552/3, 4543, 4542, 4541 hrsz-ú ingatlanokra.


2. § A változtatási tilalom az 1.§-ban meghatározott területre a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv módosításának hatályba lépése időpontjáig áll fenn.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző