Nagycserkesz Község Önkormányzata 4/2015 (II.26.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 27

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4/2015. (II.26.)

önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról1.§ (1) 2014. november-december hónapban pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2014. évi


módosított költségvetési bevételét

294.221 E Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

318.937 E Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:

a finanszírozási bevétel összegét


a finanszírozási kiadás összegét

-24.716 E Ft)

27.996 E Ft-ban (előző évi pénzmaradvány)

3.280 E Ft-ban


állapítja meg.(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat303.246 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

141.412 E Ft

Személyi juttatások

32.687 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63.493 E Ft

Dologi kiadások

9.266 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.782 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

49.147 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4.959 E Ft

Elvonások és befizetések

0 E Ft

Kamatkiadások

500 E Ft
15.691 E Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

14.941 E Ft

4.706 E Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0 E Ft

Felújítások

0 E Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

750 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

3.280 E Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat


281.349 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


7.438 E Ft

Működési bevételek


139.186 E Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 E Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


95.971 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


20 E Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


38.734 E Ft

12.872 E Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 E Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 E Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 E Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


1.219 E Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


11.653 E Ft

4.706 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 E Ft


27.996 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


21.897 E Ft

2.819 E Ft

3.280 E Ft

Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

Államháztartáson belüli megelőlegezésekjogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1, 9.1.2. számú melléklete lép.


5 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 10.1., 10.1.1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10.1., 10.1.1. számú melléklete lép.


6 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 11.1., 11.1.2 számú melléklete helyébe a jelen rendelet 11.1., 11.1.2. számú melléklete lép.


7 (1) Ez a rendelet 2015. február 27-én lép hatályba.         PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.február 26-ai napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.február 26.                                                                                                                                    ………………………….

                                                                                                                      Dr. Varga Attila

                                                                                                                      aljegyző