Nagycserkesz Község Önkormányzata

az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 18

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4/2014. (III.17) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Nagycserkesz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdése, 34.§. (2) bekezdése, 71.§. (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§. (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§. (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya

  1. Nagycserkesz Község Önkormányzatára,
  2. Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda önállóan működő költségvetési szervre,
  3. Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat önállóan működő költségvetési szervre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését:

166 520 E Ft

Költségvetési bevétellel

177 021 E Ft

Költségvetési kiadással

10 501 E Ft

10 501 E Ft

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

            felhalmozási

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4 mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány – 10.501 E Ft - belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


3.  A költségvetés részletezése


3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem határozott meg a 3. melléklet szerint.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   A Képviselő-testület 2014. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határozott meg az 5. mellékletnek megfelelően.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   A Képviselő-testület a költségvetésben felújítási kiadásokkal nem tervezett a 7. melléklet szerint.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programot és projektet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület, Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem határozott meg.

(7)   Az Önkormányzat a kiadások között 500 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza a megállapított tartalék erejéig.

(8)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

  1. Nagycserkesz Község Önkormányzat költségvetését a 9. melléklet (kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban is), Nagycserkesz Község Önkormányzathoz tartozó feladatok bevételeit, kiadásait és létszám előirányzatot a 9.2.1. – 9.2.27. mellékletek tartalmazzák.
  2. Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda költségvetését a 10. melléklet (kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban is), Nagycserkeszi Nyitnikék Óvodához tartozó szakfeladatok bevételeit, kiadásait és létszám előirányzatot a 10.2.1. – 10.2.4. mellékletek tartalmazzák.
  3. Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat költségvetését a 11. melléklet (kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban is), Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálathoz tartozó szakfeladatok bevételeit, kiadásait és létszám előirányzatot a 11.2.1. melléklet tartalmazza.

(9)   Önkormányzati szinten a 2014. évben engedélyezett létszám előirányzat: 26 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 80 fő.

(10) Költségvetési szervenként megbontva a létszám előirányzatot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

  1. Nagycserkesz Község Önkormányzatánál 2014. évben az engedélyezett létszámkeret 8 fő. Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszám előirányzata 80 fő. Üres álláshely 2014. január 1-jén: 2 fő.
  2. Nagycserkeszi Nyitnikék Óvodánál 2014. évben az engedélyezett létszámkeret 14 fő.

Üres álláshely 2014. január 1-jén: 1 fő.

  1. Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálatnál 2014. évben az engedélyezett létszámkeret 4 fő.

Üres álláshely 2014. január 1-jén: 0 fő.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési szerveknél jutalom nem került tervezésre. A személyi juttatások évközi megtakarítása esetén a jutalmazásra fordítható és a megtakarításból kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(4)   Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves  eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 50 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(5)   A Kálmánháza Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége, mint az önállóan működő intézmények gazdasági feladatait is ellátó gazdasági szervezet, a 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományról adatot szolgáltatni - nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat aljegyzője részére.

(6)   A kötelező feladatellátás költségvetésben megtervezett működőképességének biztosításához szükséges – 16.253 E Ft összegben - kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7)   A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8)   a) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények közalkalmazottai részére havonta nettó 8.000 Ft értékű Erzsébet utalvány fizethető 12 hónapon keresztül.

c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően az illetményalap 38.650 Ft.

d) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2014. évben 20.000 Ft.

e) 2014. január 1-től a minimálbér 101.500 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a szakmai minimálbér összege 2014. január 1-től 118.000 Ft.

      (9) Az adókintlévőségek csökkentése érdekében szigorú végrehajtási tevékenységet kell érvényesíteni.

      (10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás                 követelményeit. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

       (11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

5. Az előirányzatok módosítása


5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3)   Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.

(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6)   A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek kötelesek betartani. Az előirányzat túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonás iránt intézkedik.

(7)   A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók).

(8)   Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a település gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(9)   Az intézmények részére engedélyezett létszámot csak a Képviselő-testület módosíthatja.


6. A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy a költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni (a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően) a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5)   Az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában az évközi előirányzat-módosításokról a Kálmánháza Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége vezet naprakész nyilvántartást.


7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§ Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző köteles gondoskodni.


                                                       8. Záró és vegyes rendelkezések

8.§ Ez a rendelet 2014. március 18-án lép hatályba.            Luzsinszki Lajos Lászlóné                                                                                    Dr. Varga Attila

                      Polgármester                                                                                                 KÖH Aljegyző