az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 02

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


12/2013. (X.30) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.18.)

önkormányzati rendelet módosításáról


1.§


(1) 2013. III. negyedévben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, hozzájárulások, támogatásértékű bevételek főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése miatt az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét          17.183.554 Ft-tal

Finanszírozási bevételét                       0 Ft-tal

Költségvetési kiadását          17.183.554 Ft-tal


módosítja, így az Önkormányzat 2013. évimódosított költségvetési bevételét

300.845 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

325.926 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

25.081 E Ft-ban

18.392 E Ft

  6.689 E Ftállapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat239.924 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

75.107 E Ft

Személyi juttatások

18.097 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

72.098 E Ft

Dologi kiadások

0 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

19.180 E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

298 E Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

55.144 E Ft

Működési célú támogatásértékű kiadás

0 E Ft

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

0 E Ft

Kamatkiadások

0 E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

86.002 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

 2.884 E Ft

Beruházások

970 E Ft

Felújítások

1.000 E Ft

Lakástámogatás

0 E Ft

Lakásépítés

81.095 E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

         53 E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

        0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

        0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

0 E Ft

Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


 (3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat


221.532 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

7.192 E Ft

Intézményi működési bevételek

139.772 E Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása

2.350 E Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

44.948 E Ft

Működési célú támogatásértékű bevételek

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

0 E Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

27.270 E Ft

Közhatalmi bevételek

79.313 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

191 E Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0 E Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0 E Ft

Egyéb felhalmozási bevételek

3.450 E Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

75.632 E Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

40 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről18.392 E Ft

Maradvány működési célú igénybevétele

6.689 E Ft

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

0 E Ft

Különböző finanszírozási bevételek


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2.§


(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.18.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2 számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2 számú melléklete lép.


3.§


(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.18.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete lép.


4.§


(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.18.) Önkormányzati rendelet 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.


5.§


(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.18.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.11., 9.13., 9.29., 9.34. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.11., 9.13., 9.29. és 9.34. számú mellékletei lépnek.

6.§


(1) Ez a rendelet 2013. november 2-án lép hatályba.
Luzsinszki Lajos Lászlóné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző