Nagycserkesz Község Önkormányzata 12/2015 (VIII.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 14

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


12/2015. (VIII.13.)

önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.)

önkormányzati rendelet módosításáról


1.§ (1) 2015. II. negyedévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások; a 2014. évi alaptevékenység maradványának főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése; valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2015. évi


módosított költségvetési bevételét

228.282 E Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

249.473 E Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:

a finanszírozási bevétel összegét


a finanszírozási kiadás összegét

-21.191 E Ft)

24.471 E Ft-ban (előző évi pénzmaradvány)

3.280 E Ft-ban


állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat232.279 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

109.302 E Ft

Személyi juttatások

26.253 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64.310 E Ft

Dologi kiadások

8.857 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.056 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20.908 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

593 E Ft

Elvonások és befizetések (törvényi előíráson alapuló befizetések)

0 E Ft

Kamatkiadások

1.000 E Ft
17.194 E Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

15.809 E Ft

0 E Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

635 E Ft

Felújítások

0 E Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

750 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

3.280 E Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat


225.152 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


7.734 E Ft

Működési bevételek


126.182 E Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 E Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


52.456 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


20 E Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


38.780 E Ft

3.130 E Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 E Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 E Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 E Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


750 E Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


2.380 E Ft

0 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 E Ft


24.471 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


10.407 E Ft

14.064 E Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.


5.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.2., 9.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.2., 9.3. számú melléklete lép.


6.§ Ez a rendelet 2015. augusztus 14-én lép hatályba.………………………………………..

…………………………………………

Kiss Józsefné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.augusztus 13-ai napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.augusztus 13.

………………………….

Dr. Varga Attila

aljegyző