Nagycserkesz Község Önkormányzata 7/2019 (IX.27.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 30

Nagycserkesz Község Önkormányzata 7/2019 (IX.27.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.09.30.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2019. I. félévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, az alaptevékenység előző évi maradványának főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. §. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét 236.178.805 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 270.490.885 Ft-ban
(költségvetési egyenleg összege: -34.312.080 Ft (költségvetési hiány)
a finanszírozási bevétel összegét 38.966.097 Ft-ban
a finanszírozási kiadás összegét 4.654.017 Ft-ban
(finanszírozási egyenleg összege: 34.312.080 Ft (finanszírozási többlet)
bevételi főösszeg: 275.144.902 Ft
kiadási főösszeg: 275.144.902 Ft
terjesztem a Képviselő-testület elé.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
251.087.266 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
127.191.124 Ft Személyi juttatások
21.328.221 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
76.552.334 Ft Dologi kiadások
3.260.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft Egyéb működési célú kiadások
0 Ft Lakosságnak juttatott támogatások
0 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.700.000 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
18.403.083 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2.152.504 Ft Elvonások és befizetések
0 Ft Kamatkiadások
500.000 Ft Tartalékok
19.403.619 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
18.403.619 Ft Beruházások
0 Ft ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
0 Ft Felújítások
0 Ft ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
1.000.000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)
0 Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0 Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás
0 Ft Tartalékok
4.654.017 Ft Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
220.165.186 Ft Működési költségvetés módosított bevételei
4.489.700 Ft Működési bevételek
127.424.119 FtÖnkormányzatok működési költségvetés támogatása
0 Ft Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről
0 Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.
45.351.367 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről
0 Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.
0 Ft Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
42.900.000 Ft Közhatalmi bevételek
16.013.619 Ft Felhalmozási költségvetés módosított bevételei
0 Ft Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0 Ft Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
0 Ft Egyéb felhalmozási bevételek
2.587.000 Ft Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről
0 Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.
13.426.619 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft ebből EU-s támogatás
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről
0 Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.
0 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
38.966.097 Ft Finanszírozási bevételek
35.576.097 Ft Maradvány igénybevétele (működési célú)
3.390.000 Ft Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.

3. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.

4. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 6., 7., 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6., 7., 8. számú melléklete lép.

5. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.

6. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.számú melléklete lép.

7. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.számú melléklete lép.

8. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 30-án lép hatályba.

Kiss Józsefné
Polgármester

Dr. Varga Attila
KÖH Aljegyző