Nagycserkesz Község Önkormányzata 2/2017 (II.15.)önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2022. 06. 30

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2/2017 (II.15.)önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól1

2017.03.01.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános és eljárási rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel – meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.

2. § (1) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Kálmánházai KÖH Nagycserkeszi Kirendeltségének Szociális ügyintézőjénél (a továbbiakban: ügyintéző) kell benyújtani.

(2) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok függvénye a kérelmező köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A szükséges jövedelemnyilatkozatot a kérelem nyomtatványának, míg a vagyonnyilatkozatot mellékletének kell tartalmaznia.

(3) Nem rendszeres ellátások kifizetése a határozatban szereplő időpontban a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

(4) Karácsonyi támogatás iránt kérelmet nem kell benyújtani.

2. Rendkívüli települési támogatás

3. § (1) Az önkormányzat alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 40 %-ának erejéig terjedő összegű települési támogatást állapít meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át, különösen:

a) ha a gyermek, vagy a szülő beteg és ezen okból egy hónapot meghaladó időtartamú táppénzes állományba kerül,

b) kérelmező vagy családtagja 1 hónapot meghaladóan semmilyen ellátásban nem részesül (nyugdíjazás, munkaviszony megszűnése, egyéb ellátás megszűnése stb.),

c) hirtelen bekövetkezett egészség károsodás (baleset, tartós betegség), vagy egyéb tartós 30 napot meghaladó orvosi ellátás igénybevétele,

d) legalább 3 kiskorú gyermek nevelése és legalább egy gyermek tartós betegsége,

e) elemi csapás esetén, belvíz – víz, villám, tűz által okozott kártételek,

f) bűncselekmény okozta a megélhetést veszélyeztető kár,

g) a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül – a közgyógyellátásra jogosultságtól függetlenül gyógyszertámogatásként,

h) gyógyászati segédeszköz árához való hozzájárulásként,

i) közgyógyellátás iránti kérelmét elutasították

(2) Az (1) bekezdés h.) pontja esetén az adható összeg legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott egyidejű többféle élethelyzet fennállása esetén az összes körülmény figyelembe vételével, a körülményekhez igazodó mértékű települési támogatást nyújthat azzal, hogy a 7. §. (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi feltételektől az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-ig eltérhet.

(4) Haláleset esetén nyújtott települési támogatás egy főre eső összege az 5000 forintot nem haladhatja meg. A haláleset esetén nyújtott önkormányzati támogatás csak egyeneságbeli rokonnak adható. Az egy haláleset esetében az összesen adott támogatás összege nem haladhatja meg a 20.000 forintot.

(5) A támogatás iránti kérelmeket Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága bírálja el.

(6) Az önkormányzat a szociális ellátására biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételnek megfelel:

a) Nagycserkeszen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) egy vagy több személyes háztartásban lakik.

(7) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal maximum 20.000 Ft összegben természetbeni ellátásként állapítható meg.

(8) A karácsonyi támogatást Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága határozattal állapítja meg.

(9)2 3Az önkormányzat települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása költségvetési keretösszeg terhére veszélyhelyzet esetén támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Veszélyhelyzeti támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételnek megfelel:

a) Nagycserkeszen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) egy vagy több személyes háztartásban lakik.

(10)4 5A veszélyhelyzetben nyújtott támogatás évente egy alkalommal maximum 10.000 Ft összegben természetbeni ellátásként állapítható meg.

3. Havi rendszerességgel nyújtott Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) Ha a kérelemre indult szociális igazgatási eljárás tényállásából az rendkívüli települési támogatás feltételeinek tartós fennállására lehet következtetni (pl: hosszabb idejű munkanélküliség, tartós jövedelem csökkenés, elemi csapás stb.) a rendkívüli települési támogatás a kérelmező kifejezett kérelmére, a létfenntartás költségeinek részbeni fedezetére havi rendszerességgel is nyújtható.

(2) A havi rendszerességgel nyújtott hat hónapi időtartamra állapítható meg és annak havi összege nem érheti el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%- át.

(3) A havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatás, a jogosult napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj részben, vagy egészben való megfizetésére, természetben is nyújtható.

(4) A havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatásban részesülőknek – a folyósítás időtartama alatt - az általános szabályok szerinti rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

5. § (1) A települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátás lebonyolításában a családgondozó működik közre.

(2) A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(3) természetbeni ellátás formái:

a) tűzifa,

b) utalvány,

c) közfoglalkoztatásban megtermelt termény,

d) gondozási-, térítési díj átvállalása,

e) gyermek tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása,

f) étkezési díj átvállalása,

g) közszolgáltató részére történő utalással.

(4) A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.

4. Óvodáztatást segítő települési támogatás

6. § (1) Óvodáztatást segítő települési támogatásban részesül az a szülő, akinek óvodáskorú gyermeke állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Nagycserkesz Községben, és aki életvitelszerűen Nagycserkesz Községben él, valamint gyermeke Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda óvodása, és rendszeresen jár óvodába.

(2) Nem részesülhet juttatásban az a szülő, akinek a gyermeke a támogatást megelőző évben 10 napot igazolatlanul hiányzott. Erről szóló igazolást az óvodavezető adja ki.

(3) A támogatás mértéke 10.000 Ft/óvodás. A kifizetés évente kétszer: március 31-ig és augusztus 31-ig történik. A 2017-es évben az első kifizetés augusztus 31.

(4) Az óvodáztatás segítő települési támogatást Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága határozattal állapítja meg.

5. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

7. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a temetési költségekre tekintettel annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át;

(2) A temetési költségekre tekintettel igényelt települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-nál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 200.000 Ft.

(3) A temetési költségre tekintettel igényelt települési támogatás iránti kérelmet az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A temetési költségre tekintettel igényelt települési támogatás iránti kérelmet Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága bírálja el.

6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

7. Étkeztetés

8. § (1) Életkora miatt rászoruló, aki az 60 életévét betöltötte.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(3) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(4) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény alapján hajléktalannak minősül.

(5) Annak a rászorultnak, aki kora vagy egészségügyi állapota miatt lakásához kötött a Képviselő-testület tanyagondnoki szolgáltatás körében biztosítja az étel házhoz szállítását külön térítési díj ellenében.

8. Házi segítségnyújtás

9. § (1) A házi segítségnyújtást Nagycserkesz Község Önkormányzata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ keretein belül biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás keretén biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj összegét a hatályos Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete határozza meg.

9. Tanyagondnoki szolgáltatás

10. § (1) Nagycserkesz Községben a külterületi lakott helyeken élők számára az egyes alapellátási feladatokat tanyagondnoki szolgálat keretében is biztosítja az önkormányzat.

(2) A tanyagondnoki szolgálat fő alapellátási feladata a napi egyszeri meleg étel kiszállításának biztosítása.

(3) A tanyagondnok feladatai:

a) közreműködés

aa) étkeztetésbe,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás,

d) kiegészítő feladatok:

da) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

db) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

e) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

ea) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

eb) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

ec) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

11. § (1) Szolgáltatásra jogosultak a községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező öregségi nyugdíjas illetve, 100%-an rokkant lakosok.

(2) A tanyagondnok várható feladatait, és időrendjét az igények alapján kell meghatározni, konkrétan, naprakészen.

(3) A szolgáltatás iránti igényt a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltségén kell bejelenteni. A kérelem elbírálása a Polgármester hatásköre.

10. Támogató Szolgáltatás

12. § (1) A támogató szolgálat által nyújtott segítésért térítési díjat kell fizetni, melyet Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapit meg Önkormányzati rendeletével.

11. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 1. napjával.

2

Módosította a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testület hatáskörében eljáró Nagycserkesz Önkormányzat Polgármestere 5/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30-

3

Módosította a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályát vesztette 2020. július 30.

4

Módosította a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testület hatáskörében eljáró Nagycserkesz Önkormányzat Polgármestere 5/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. április 30-

5

Módosította a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályát vesztette 2020. július 30.