Nagycserkesz Község Önkormányzata 9/2018 (IX.17.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 18

Nagycserkesz Község Önkormányzata

9/2018. (IX. 17.)

Önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításárólNagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) 2018. I. félévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, az alaptevékenység előző évi maradványának főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

270.061.358 Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

355.745.919 Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-85.684.561 Ft (költségvetési hiány)


90.144.413 Ft-ban

4.459.852 Ft-ban

85.684.561 Ft (finanszírozási többlet)


bevételi főösszeg: 360.205.771 Ft

kiadási főösszeg: 360.205.771 Ft


terjesztem a Képviselő-testület elé.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat232.499.016 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

113.238.403 Ft

Személyi juttatások

19.371.817 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

79.290.198 Ft

Dologi kiadások

3.800.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.500.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

12.202.321 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.961.277 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

135.000 Ft
123.246.903 Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

72.746.903 Ft

57.715.721 Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

49.500.000 Ft

Felújítások

0 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.000.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 Ft

Tartalékok

4.459.852 Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
211.071.676 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


6.222.000 Ft

Működési bevételek


125.341.967 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


36.207.709 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


43.300.000 Ft

58.989.682 Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


50.726.000 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


8.263.682 Ft

3.000.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft


90.144.413 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


25.887.192 Ft

64.257.221 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 6., 7., 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6., 7., 8. számú melléklete lép.


5.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.


6.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.számú melléklete lép.


7.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.számú melléklete lép.


8.§ (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 18-án lép hatályba.

Kiss Józsefné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző