Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 12/2020 (XII.30.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 31

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

12/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról


A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


(1) 2020. III. negyedévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások, a Magyar Falu Program keretében előző évben nyújtott támogatás visszafizetése miatt az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2020. évi


módosított költségvetési bevételét

248.947.782 Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

385.349.032 Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-136.401.250 Ft (költségvetési hiány)


141.722.635 Ft-ban

5.321.385 Ft-ban

136.401.250 Ft (finanszírozási többlet)


bevételi főösszeg: 390.670.417 Ft

kiadási főösszeg 390.670.417 Ft


terjesztem a Képviselő-testület elé.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat254.888.893 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

130.679.621 Ft

Személyi juttatások

18.736.250 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83.727.702 Ft

Dologi kiadások

3.810.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.300.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13.252.672 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.882.648 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

500.000 Ft
130.460.139 Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

28.820.526 Ft

0 Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

100.139.613 Ft

Felújítások

100.139.613 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.500.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 Ft

Tartalékok

5.321.385 Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


 (3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
237.559.606 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


8.485.830 Ft

Működési bevételek


131.304.616 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


56.969.160 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft

Átvett pénzeszközök


40.800.000 Ft

11.388.176 Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


1.730.000 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


9.658.176 Ft

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft


141.722.635 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


22.650.672 Ft

119.071.963 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.


5.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.6.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 8. számú melléklete nem módosult.


7.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.


8.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú mellékletei nem módosultak.


9.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú mellékletei nem módosultak.


10.§


(1) Ez a rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. DECEMBER 31-én lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kiss Józsefné

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

Polgármester

jegyző


Mellékletek