Nagycserkesz Község Önkormányzata 14/2015 (XI.30.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 01

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


14/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § (1) 2015. III. negyedévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2015. évi


módosított költségvetési bevételét

257.400 E Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

278.591 E Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:


a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-21.191 E Ft)


29.471 E Ft-ban

8.280 E Ft-ban

21.191 E Ft)


állapítja meg.(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat256.359 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

126.453 E Ft

Személyi juttatások

28.625 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64.483 E Ft

Dologi kiadások

12.019 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.056 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

22.130 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

593 E Ft

Elvonások és befizetések (törvényi előíráson alapuló befizetések)

0 E Ft

Kamatkiadások

1.000 E Ft
22.232 E Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

20.847 E Ft

5.000 E Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

635 E Ft

Felújítások

0 E Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

750 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai


8.280 E Ft

3.280 E Ft

5.000 E Ft

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat


249.232 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


6.634 E Ft

Működési bevételek


135.730 E Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 E Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


66.126 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 E Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


40.742 E Ft

8.168 E Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 E Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 E Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


38 E Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


750 E Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


7.380 E Ft

5.000 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 E Ft


29.471 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


10.407 E Ft

14.064 E Ft

5.000 E Ft

Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

Rövid lejáratú hitelek felvétele
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


  1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3. számú melléklete lép.


  1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


  1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.


  1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.


  1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.2., 9.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.2., 9.3. számú melléklete lép.


  1. § Ez a rendelet az Önkormányzat 2015. december 1-én lép hatályba.

PH.


………………………………………..

………………………………………..

Kiss Józsefné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző