Nagycserkesz Község Önkormányzata 2/2019 (II.12.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 12 - 2019. 02. 12

Nagycserkesz Község Önkormányzata

2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki

a) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

b) Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:

Költségvetési bevételét                                                                 224.223.022 Ft-ban

Költségvetési kiadását                                                                   257.721.476 Ft-ban

Költségvetési egyenleg összegét                                                    -33.498.454 Ft-ban

(ebből a működési hiányt                                                                   -30.108.454 Ft-ban

felhalmozási hiányt                                                                           -3.390.000 Ft-ban)


Finanszírozási bevétel összegét                                                     38.152.471 Ft-ban

Finanszírozási kiadás összegét                                                        4.654.017 Ft-ban

Finanszírozási egyenleg (többlet) összegét                                    33.498.454 Ft-ban


Bevételi főösszeget                                                                          262.375.493 Ft-ban

Kiadási főösszeget                                                                           262.375.493 Ft-ban

Bevételi és kiadási főösszeg egyenlegét:                                                    0 Ft-ban.


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege 33.498.454 Ft (hiány). A megállapított 33.498.454 Ft hiány összegéből 30.108.454 Ft működési hiány, 3.390.000 Ft felhalmozási hiány. A Képviselő-testület a hiány összegének teljes finanszírozását – azaz 33.498.454 Ft-ot - belső forrásból, az előző év alaptevékenységének maradványából rendeli el.


3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 3. melléklet szerint nem tervezett.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében a 7. melléklet szerint felújítási kiadásokat nem tervezett.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint a költségvetésben nem tervezett.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az  intézmények szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 500.000 Ft általános tartalékot állapított meg, céltartalékot nem képzett.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§ (1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás is szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása


 5.§ (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai


6.§ (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. A feladatellátást szolgáló ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzataival az Önkormányzat rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7.§ (1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a polgármester az aljegyzővel közösen, az intézmények esetében az intézményvezető az aljegyzővel közösen felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik.

8. Záró és vegyes rendelkezések8.§   Ez a rendelet 2019. február 13-án lép hatályba.………………………………………

…………………………………..

Dr. Varga Attila

Kiss Józsefné

KÖH aljegyző

polgármester