Nagycserkesz Község Önkormányzata 11/2019 (XII.12.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 16

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

11/2019. (XII.12.)

önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) 2019. háromnegyed évben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2019. évi


módosított költségvetési bevételét

258.144.307 Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

290.566.107 Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-32.421.800 Ft (költségvetési hiány)


37.075.817 Ft-ban

4.654.017 Ft-ban

32.421.800 Ft (finanszírozási többlet)


bevételi főösszeg: 295.220.124 Ft

kiadási főösszeg: 295.220.124 Ft


terjesztem a Képviselő-testület elé.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat269.130.437 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

133.961.631 Ft

Személyi juttatások

21.943.288 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80.369.954 Ft

Dologi kiadások

3.260.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.700.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18.403.083 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.152.504 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

7.339.977 Ft
21.435.670 Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

20.435.670 Ft

0 Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0 Ft

Felújítások

0 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.000.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 Ft

Tartalékok

4.654.017 Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


 (3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
240.098.637 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


4.489.700 Ft

Működési bevételek


138.081.716 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


52.736.941 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


44.790.280 Ft

18.045.670 Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


2.587.000 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


15.458.670 Ft

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft


37.075.817 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


33.685.817 Ft

3.390.000 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép, a 7. és 8. számú mellékletek nem módosultak.


5.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.


6.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete nem módosult.


7.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete nem módosult.


8.§ (1) Ez a rendelet 2019. december 16-án lép hatályba.

Kiss Józsefné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző