Nagycserkesz Község Önkormányzata 11/2019 (XII.12.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 16

Nagycserkesz Község Önkormányzata 11/2019 (XII.12.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.12.16.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2019. háromnegyed évben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. §. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét 258.144.307 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 290.566.107 Ft-ban
(költségvetési egyenleg összege: -32.421.800 Ft (költségvetési hiány)
a finanszírozási bevétel összegét 37.075.817 Ft-ban
a finanszírozási kiadás összegét 4.654.017 Ft-ban
(finanszírozási egyenleg összege: 32.421.800 Ft (finanszírozási többlet)
bevételi főösszeg: 295.220.124 Ft
kiadási főösszeg: 295.220.124 Ft
terjesztem a Képviselő-testület elé.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
269.130.437 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
133.961.631 Ft Személyi juttatások
21.943.288 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
80.369.954 Ft Dologi kiadások
3.260.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft Egyéb működési célú kiadások
0 Ft Lakosságnak juttatott támogatások
0 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.700.000 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
18.403.083 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2.152.504 Ft Elvonások és befizetések
0 Ft Kamatkiadások
7.339.977 Ft Tartalékok
21.435.670 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
20.435.670 Ft Beruházások
0 Ft ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
0 Ft Felújítások
0 Ft ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
1.000.000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)
0 Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0 Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás
0 Ft Tartalékok
4.654.017 Ft Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
240.098.637 Ft Működési költségvetés módosított bevételei
4.489.700 Ft Működési bevételek
138.081.716 Ft Önkormányzatok működési költségvetés támogatása
0 Ft Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről
0 Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.
52.736.941 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről
0 Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.
0 Ft Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
44.790.280 Ft Közhatalmi bevételek
18.045.670 Ft Felhalmozási költségvetés módosított bevételei
0 Ft Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0 Ft Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
0 Ft Egyéb felhalmozási bevételek
2.587.000 Ft Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről
0 Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.
15.458.670 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft ebből EU-s támogatás
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről
0 Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.
0 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
37.075.817 Ft Finanszírozási bevételek
33.685.817 Ft Maradvány igénybevétele (működési célú)
3.390.000 Ft Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.

3. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.

4. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép, a 7. és 8. számú mellékletek nem módosultak.

5. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.

6. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete nem módosult.

7. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete nem módosult.

8. § (1) Ez a rendelet 2019. december 16-án lép hatályba.

Kiss Józsefné
Polgármester

Dr. Varga Attila
KÖH Aljegyző