Nagycserkesz Község Önkormányzata 1/2020 (I.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

1/2020. (I. 30.)   

Önkormányzati rendelete


az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.


2.§ (1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet.

Hatályát veszti az az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelet.




PH.



………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző