Nagycserkesz Község Önkormányzata 17/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

17/2015.(XII.17.)

Önkormányzati rendelete


a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. 35. §, 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 19.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Tv. 48. § (3) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:

a) 60 liter űrtartalmú,

b) 80 liter űrtartalmú,

c) 120 liter űrtartalmú,

d) 240 liter űrtartalmú,

e) 1100 liter űrtartalmú,

f)  5000 liter űrtartalmú,

gyűjtőedény."


2. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                                                                                

„(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:

a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 18kg,

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 55 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 5000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 1136 kg

lehet.”


3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 8. § -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy jogosult. A jogosultságot az Önkormányzat által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolást kérelemre a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Aljegyzője adja ki, a kérelmező írásbeli nyilatkozata alapján.”


4. §   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 8. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalma ingatlanonként minimálisan 80 liter/ingatlan/hét, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében 60 liter/ingatlan/hét.”


5. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját költségén köteles biztosítani. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 60, 80, 120, 240 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles megvásárolni. Ezektől eltérő űrtartalmú gyűjtőedény a Közszolgáltatótól bérelhető. „


6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a használatában lévő gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztántartásáról. A bérelt 1100 literes és 5000 literes gyűjtőedények fertőtlenítését évente két alkalommal a Közszolgáltató köteles elvégezni.”


7. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 16 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetésével,

c) gyűjtőszigetek működtetésével,

vagy ezek kombinációjával biztosítja.”


8. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 16. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba, vagy merev falú speciális gyűjtőedénybe gyűjti.”


9. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 16. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el. „


10. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 16. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok vagy gyűjőedények ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.”


11. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 16. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.  A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi. „


12. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 16. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.”


13. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 17 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet:

a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. 

b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. 

A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem komposzttelepén Nyíregyháza, Szállási út 72. szán alatt biztosítja a természetes személyek részére,


14. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 17.§ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék,

b) veszélyes hulladék,

c) vegyes hulladék,

d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,

e) zöldhulladék,

f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.”


 Záró rendelkezések

15.§  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


            PH.


………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.december 18-ai napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.december 18.

       ………………………….

                                                                                                                       Dr. Varga Attila

                                                                                                                         aljegyző