Nagycserkesz Község Önkormányzata 4/2016 (VII.20.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 07. 21

Nagycserkesz Község Önkormányzat

4/2016. (VII.20) önkormányzati

r e n d e l e t e


az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvos, fogorvos – szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó védőnői tevékenységre és az azt önállóan ellátó védőnőkre.


    2. A háziorvosi körzet megállapítása


2.§ (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy vegyes háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A háziorvosi alapellátási körzet: Nagycserkesz Község teljes közigazgatási területe.

(3) A háziorvosi alapellátási tevékenység működési helye: 4445 Nagycserkesz Petőfi u. 17.


3. A védőnői körzet megállapítása


3.§ (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy védőnői alapellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A védőnői alapellátási körzet: Nagycserkesz Község teljes közigazgatási területe.

(3) A védőnői alapellátási tevékenység működési helye: 4445 Nagycserkesz Petőfi u. 17.


4. A fogorvosi körzet megállapítása


4.§ (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A fogorvosi körzet: Nagycserkesz Község teljes közigazgatási területe.

(3) A fogorvosi tevékenység működési helye: 4445 Nagycserkesz Petőfi u. 17.


5. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás


5.§ Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 4400 Nyíregyháza Szent István út 70.


6. Az alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi ellátás


6.§  Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 4445 Nagycserkesz Vasvári Pál utca 99. szám alatt lévő iskola épületében biztosítanak.


7. Záró rendelkezések


7.§ Ez a rendelet 2016. július 21 napján lép hatályba.PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző


Kihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.július 20-ai napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2016. július 20.

       ………………………….

                                                                                                                                                 Dr. Varga Attila

                                                                                                                                                   aljegyző