Nagycserkesz Község Önkormányzata 8/2019 (IX.26.)önkormányzati rendelete

Nagycserkesz Község településképének védelméről szóló 13/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27 - 2019. 09. 27

Nagycserkesz Község Önkormányzata 8/2019 (IX.26.)önkormányzati rendelete

Nagycserkesz Község településképének védelméről szóló 13/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.09.27.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

a) az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,
b) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
d) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; valamint
e) Nagycserkesz Község a településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek [a település lakossága, a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező érdekképviseleti szervezetek, a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek, a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő vallási közösségek (az Országgyűlés által elismert egyházak)].
e) véleményének kikérésével – a következőket rendeli el

1. § Nagycserkesz Község településképének védelméről szóló 15/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezésében törlésre kerül a „továbbiakban: Tktv.” és a „Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter” szövegrész helyébe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály” szöveg lép.

2. § A rendelet 5. § 1. , 13., 14. pontja törlésre kerül.

3. § A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a belterületre vonatkozóan az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Településkép szempontjából meghatározó területek
a) Településközpont
b) Beépítésre nem szánt terület
(3) a) A településkép szempontjából meghatározó Településközpont településrészt az 1. melléklet szerint kell beazonosítani. A területi lehatárolásukat a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási terven kell megállapítani.
b) A 14. § (2) bekezdésében felsorolt településkép szempontjából meghatározó területek beazonosítása a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási terven történik. A területi lehatárolásukat az országos jogszabályok alapján kell megállapítani.

4. § A rendelet 16. § (3) bekezdése törlésre kerül.

5. § A rendelet 18. §-a helyében az alábbi rendelkezés lép:

(1) A homlokzat és a fedés színének megválasztásánál a harsány, élénk színek nem alkalmazhatóak, kivételt képeznek azok az épületek, melyeket múltjukra visszatekintve alapvető színük határoz meg.

(2) A homlokzati anyaghasználat esetében a tájidegen anyagok nem alkalmazhatóak.

(3) Rönkfából gerendaház, továbbá műanyag lambériás borítású homlokzat nem építhető.

(4) A tető formája egyszerű legyen, többszörösen összetett tető nem építhető. A tájra és a kulturális hagyományokra tekintettel a tájidegen attikával nem takart 10° -nál meredekebb félnyereg-, vagy 20°-nál alacsonyabb hajlású tető, az úgynevezett mediterrán tetőforma nem alkalmazható.

(5) Rikító színű fémlemez, cserepes lemezfedés nem alkalmazható.

(6) A nyílászárók és a homlokfelület anyaga az épület és építmény rendeltetéséről eltérő igényű és megjelenésű nem lehet.”

6. § A rendelet 20. § (1) bekezdése törlésre kerül.

7. § A rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § (1) Az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épületeket lapostetős kialakítással kell kialakítani. Ettől való eltérés csak technológiával igazolt módon és esetben történhet.”

8. § A rendelet 27. §-a törlésre kerül.

9. § A rendelet 31. § (4) bekezdése törlésre kerül.

10. § A rendelet 37. §-a törlésre kerül.

11. § A rendelet 38. § (3) és (7) bekezdése törlésre kerül.

12. § A rendelet 38. § (4), (5), (6) (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„38. § (4) A településképi követelmények be nem tartása esetén a polgármester településkép-védelmi bírságot szabhat ki az ingatlan tulajdonosára, amely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot fennmarad.
(5) A településkép-védelmi bírságot határozatban kell kiszabni és azt tértivevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.
(6) A településkép-védelmi bírság összege
a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 100. 000 - 200.000 forint,
b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 50.000 - 100.000 forint,
c) egyéb településképi követelmény és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 20.000 - 50.000 forint,
d) minden más esetben 10.000 - 20.000 forint
(8) A településkép-védelmi bírság befizetésének módja:
a) a bírság kiszabásáról szóló határozatban meghatározott határidőben és az abban megjelölt önkormányzati bankszámlaszámra történő befizetéssel.
b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára történik a behajtása.

13. § A rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„38. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. § A rendelet 39. § (2) bekezdése törlésre kerül.

15. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Nagycserkesz, 2019. 09. 26.