Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.15.)önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 16

Nagycserkesz Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)    A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

Költségvetési bevételét                                                                 265.058.605 Ft-ban

Költségvetési kiadását                                                                   385.110.706 Ft-ban

Költségvetési egyenleg összegét                                              -120.052.101 Ft-ban

(ebből a működési hiányt                                                               -39.632.862 Ft-ban

felhalmozási hiányt                                                                        -80.419.239 Ft-ban)


Finanszírozási bevétel összegét                                                 125.917.190 Ft-ban

Finanszírozási kiadás összegét                                                        5.865.089 Ft-ban

Finanszírozási egyenleg (többlet) összegét                           120.052.101 Ft-ban


Bevételi főösszeget                                                                         390.975.795 Ft-ban

Kiadási főösszeget                                                                           390.975.795 Ft-ban

Bevételi és kiadási főösszeg egyenlegét:                                                    0 Ft-ban.


állapítja meg.


(2)    Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)    A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)    A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege -120.052.101 Ft (hiány). A megállapított hiány összegéből -39.632.862 Ft működési hiány, -80.419.239 Ft felhalmozási célú hiány. A Képviselő-testület a hiány összegének teljes finanszírozását – azaz -120.052.101 Ft-ot - belső forrásból, az előző év alaptevékenységének maradványából rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 3. melléklet szerint nem tervezett.

(2)    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.     

(3)    Az Önkormányzat 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(4)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6)    Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

(7)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az intézmények szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8)    Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képzett.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

 (2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás is szolgálhat.

 (5)   Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 20%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)    Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.(8)    A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat alábbi feladatokhoz történő hozzájárulását, és működési célú támogatást biztosít:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 4.000.000 Ft összegben a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat működtetéséhez,

- Kálmánháza Község Önkormányzata részére 1.000.000 Ft összegben a házi segítségnyújtás feladat ellátásának elszámolása céljából,

- Kálmánháza Község Önkormányzata részére 9.834.241 Ft összegben a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működéséhez.

5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)   Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

 (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3)    Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4)    A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 (6)   Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 (7)   A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)    A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. A feladatellátást szolgáló ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzataival az Önkormányzat rendelkezik.

(2)    Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)    Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a polgármester az aljegyzővel közösen, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2)    Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik.8. § Záró és vegyes rendelkezések(1)    Ez a rendelet 2021. február 16-án  lép hatályba.Kiss Józsefné

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

polgármester

jegyző
Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2021. február 15. napon megtörtént.2021. február 15.

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

Jegyző