Nagycserkesz Község Önkormányzata 2/2020 (I.30.)önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hatályos: 2020. 02. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzat

2/2020.(I.30.)

Önkormányzati rendelete


az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról


Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

 

1.§ E rendelet célja, hogy Nagycserkesz Község közigazgatási területén élő, illetve betelepedni szándékozó személyek vagy családok részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, pénzügyi támogatást nyújtson.

2. Támogatásban részesíthetők köre


2.§ Támogatásban részesíthető az a nagykorú személy vagy személyek:

a) akik nagycserkeszi állandó lakosok,

b) akik 2015. január 1-én vagy azt követően jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkeznek új családi ház építésére, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 6 hónapnál -kivéve külterületi ingatlan esetében, amelynél 12 hónapnál- nem régebbi adásvételi szerződéssel rendelkeznek Nagycserkesz Község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra;

c) akik az építési engedélyben vagy adásvételi szerződésben megjelölt ingatlanon kívül további ingatlantulajdonnal nem rendelkezik;

d) a kérelmező ilyen támogatást eddig Nagycserkesz Község Önkormányzatától nem kapott,

e) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét.

3. Támogatás felhasználása


3. § Helyi lakáscélú támogatás nyújtható Nagycserkesz Község közigazgatási területén lévő:

a) lakásépítéshez,

b) új vagy használt lakás megvásárlásához.

4. A támogatása formái és mértéke


4.§ (1) Az Önkormányzat által nyújtható támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás.


(2) A támogatás az önkormányzat költségvetésében elfogadott keretösszegből nyújtható.


(3) A támogatás összege:

a) lakásépítés esetén legfeljebb 300.000. Ft,

b) lakás vásárlás esetén legfeljebb 150.000 Ft.

5. Kizáró okok


5.§ (1) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személy valamelyike:

a) a kérelem benyújtását megelőzően már részesült helyi lakáscélú támogatásban,

b) lakásépítés esetén a kérelem benyújtásakor a támogatást kérő lakás használatba vételi engedéllyel rendelkezik,

c) a kérelmező a kérelemben olyan valótlan tényt, adatot közöl, amely számára a támogathatóság szempontjából jogosulatlan előnyt jelent,

d) ha az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.

6. A támogatás visszafizetésének szabályai


6. § (1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

a) valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta támogatásban részesítését;

b) a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel;

c) a lakás építését a jogerős építési engedélyben meghatározott határidőn belül nem kezdi meg, vagy attól engedély nélkül eltér, illetve a támogatás felvételétől számított 5 éven belül nem tudja igazolni, hogy a lakásra használatbavételi engedélyt kapott;

d) a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, illetve használja.


(2) A Képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.

7. Az eljárási szabályok


7. § (1) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület gyakorolja, a döntés előkészítése és végrehajtása körébe tartozó feladatokat Nagycserkesz Község Jegyzője, Aljegyzője, pénzügyi, valamint hatósági feladatokat ellátó előadói végzik.


(2) A lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület az összes körülmény gondos vizsgálatával és a rászorultság mérlegelésével dönt a kérelem benyújtását követő testületi ülésén.


(3) A támogatás iránti kérelmet 1. melléklet szerint formanyomtatványon a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltségén, a Képviselő-testülethez címezve az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:

a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő fél éven belül,

b) építés esetén a jogerős építési engedély keltétől számított egy éven belül.


(4) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

a) vásárlás esetén az adás-vételi szerződés ügyvéd által ellenjegyzett egy példányát,

b) építés esetén a jogerős építési engedélyt,

c) és jövedelemigazolásokat.


(5) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.


(6) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt (2. melléklet).

8. Záró rendelkezés


8. § (1) Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 13/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet.
            PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző
Kihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. január 30-ai napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2020. január 30.       ………………………….

                                                                                                                                                Dr. Varga Attila

                                                                                                                                             aljegyző