Nagycserkesz Község Önkormányzata 5/2016 (IX.14.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 15

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


5/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1) 2016. I. félévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, az előző évi maradvány felhasználás előirányzatokon történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2016. évi


módosított költségvetési bevételét

237.293 E Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

285.161 E Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:


a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-47.868 E Ft)


52.072 E Ft-ban

4.204 E Ft-ban

47.868 E Ft)


terjesztem a Képviselő-testület elé.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat267.431 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

117.093 E Ft

Személyi juttatások

35.810 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

68.264 E Ft

Dologi kiadások

17.860 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

3.601 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6.230 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.834 E Ft

Elvonások és befizetések

0 E Ft

Kamatkiadások

16.739 E Ft
17.730 E Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

15.318 E Ft

0 E Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

635 E Ft

Felújítások

0 E Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.000 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        777 E Ft

Tartalékok

4.204 E Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 (3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
230.069 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


7.869 E Ft

Működési bevételek


130.224 E Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 E Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


54.786 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


100 E Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


37.090 E Ft

7.224 E Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 E Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 E Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


119 E Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


1.210 E Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


5.895 E Ft

0 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 E Ft


52.072 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


41.566 E Ft

10.506 E Ft

0 E Ft

Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

Államháztartáson belüli megelőlegezések
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.


5.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.


6.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)  Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.számú melléklete lép.


7.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.számú melléklete lép.


8.§ Ez a rendelet 2016.február 16-án lép hatályba.
PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.szeptember 14-ei napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2016.szeptember 14.


   ………………………….

                                                                                                                                                   Dr. Varga Attila

                                                                                                                                                    aljegyző