Nagycserkesz Község Önkormányzata 14/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 28

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdése, 34.§. (2) bekezdése, 71.§. (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§. (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§. (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1.§ (1) 2014. augusztus-október hónapban pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított az Önkormányzat 2014. évi


módosított költségvetési bevételét

256.565 E Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

272.025 E Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:

a finanszírozási bevétel összegét


a finanszírozási kiadás összegét

-15.460 E Ft)

15.460 E Ft-ban (előző évi pénzmaradvány)

0 E Ft-banállapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat261.807 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

122.154 E Ft

Személyi juttatások

30.516 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62.130E Ft

Dologi kiadások

1.670 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.782 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

38.596 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4.959 E Ft

Elvonások és befizetések

0 E Ft

Kamatkiadások

0 E Ft
10.218 E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

9.468 E Ft

Beruházások

0 E Ft

Felújítások

0 E Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

750 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

0 E Ft

Finanszírozási kiadásokjogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat


246.347 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


7.999 E Ft

Egyéb működési bevételek


122.608 E Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 E Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


85.410 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 E Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


30.330 E Ft

10.218 E Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 E Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 E Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


500 E Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


1.199 E Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


8.499 E Ft

4.706 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

20 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.460 E Ft

Maradvány igénybevétele (működési célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 9.1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1. számú melléklete lép.


  1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 10.1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10.1. számú melléklete lép.


  1. § Ez a rendelet 2014. november 28-án lép hatályba.


.PH.

……………………………….

…………………………………

Kiss Józsefné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző