Nagycserkesz Község Önkormányzata

az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


6/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról


Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


360 619 E Ft

bevétellel

333 738 E Ft

kiadással

18 300 E Ft

záró pénzkészlet

0 E Ft

forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege

8 593 E Ft

egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

23 E Ft

előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

26 870 E Ft

tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal

-4 959 E Ft

költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0 E Ft

költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

21 911 E Ft

módosított pénzmaradvánnyal (költségvetési pénzmaradvány)


jóváhagyja.


(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2. számú melléklet szerint fogadja el.2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait az 3. számú melléklet szerint, felújítási kiadásit a 4. számú mellékletnek megfelelően.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 5. számú melléklet szerint fogadja el.(3) Az Önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és szakfeladatainak bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

 1. 6. számú, 6/1-6/41. számú mellékletek az Önkormányzat és szakfeladatai,
 2. 7. számú, 7/1. számú mellékletek a Polgármesteri Hivatal,
 3. 8. számú, 8/1-8/6. számú mellékletek a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda önállóan működő költségvetési szerv és szakfeladatai,
 4. 9. számú, 9/1. számú mellékletek a Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv és szakfeladatai.


(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 10 számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Aljegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat Aljegyzője a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


4.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének beszámolójakor az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek tájékoztatásképpen bemutatásra:

 1. 2013. évi zárszámadás pénzügyi mérlege összehasonlítva a 2012. évi zárszámadás tényadataival (1. tájékoztató tábla).
 2. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban (2. tájékoztató tábla).
 3. Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (3. tájékoztató tábla).
 4. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én (4. tájékoztató tábla).
 5. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (5. tájékoztató tábla).
 6. 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (6. tájékoztató tábla).
 7. Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 7.1 tájékoztató táblában foglaltak szerint - 742.312 e Ft-ban állapítja meg.


 1. Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. tájékoztató táblák szerint állapítja meg.


 1. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását nemlegesen a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


5. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Aljegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.6. § Ez a rendelet 2014.május 1-én lép hatályba.
Luzsinszki Lajos Lászlóné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző