Nagycserkesz Község Önkormányzata 5/2015 (III.9.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 10

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

5/2015. (III.9.)

önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1.§ (1)   A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki:

  1. Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda
  2. Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését:

177 052 E Ft

Költségvetési bevétellel

187 146 E Ft

Költségvetési kiadással

10 094 E Ft


 0 E Ft

10 094 E Ft

Költségvetési egyenleggel


-ebből működési

           felhalmozási

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. Ezen mellékletek tartalmazzák az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait is.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében működési hiánnyal nem tervezett.

(6) A felhalmozási hiány – 10.094 E Ft – belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


3. A költségvetés részletezése


3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a 3. melléklet szerint, nincs.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határozott meg, az 5. mellékletnek megfelelően.    

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)    Az Önkormányzat felújítási feladatait a 7. melléklet tartalmazza.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek a 8. melléklet szerint a 2015. évi költségvetésben nem kerültek meghatározásra.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és intézményi megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1., 9.2., 9.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft tartalékot képzett.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§ (1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.5. Az előirányzatok módosítása


5.§ (1)   Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

 (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3)   A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belül átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

 (7)  Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 (8)  A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


6. A gazdálkodás szabályai


6.§ (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7.§ (1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. Záró és vegyes rendelkezések


8.§ (1)   Ez a rendelet 2015. március 10-én lép hatályba.PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.március 9-ei napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.március 9.


   ………………………….

                                                                                                      Dr. Varga Attila

                                                                                                            aljegyző