Nagycserkesz Község Önkormányzata 4/2020 (II.28..)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 29

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) 2019. IV. évben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások, többletbevételek miatt az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2019. évi


módosított költségvetési bevételét

477.333.385 Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

493.392.106 Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-16.058.721 Ft (költségvetési hiány)


20.712.738 Ft-ban

4.654.017 Ft-ban

16.058.721 Ft (finanszírozási többlet)


bevételi főösszeg: 498.046.123 Ft

kiadási főösszeg: 498.046.123 Ft


terjesztem a Képviselő-testület elé.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat281.899.655 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

158.723.977 Ft

Személyi juttatások

24.442.947 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83.313.402 Ft

Dologi kiadások

3.480.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.200.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8.586.825 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.152.504 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

0 Ft
211.492.451 Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

50.707.899 Ft

0 Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

160.234.552 Ft

Felújítások

155.236.098 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

550.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 Ft

Tartalékok

4.654.017 Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
265.840.934 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


6.637.384 Ft

Működési bevételek


136.570.746 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


75.492.524 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


1.450.000 Ft

Átvett pénzeszközök (Energetikai projekt közbeszerzés)


45.690.280 Ft

211.492.451 Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


258.801 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


211.233.650 Ft

160.809.177 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft


20.712.738 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


20.712.738 Ft

0 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.


5.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.


6.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.


7.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.


8.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete lép.


9.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete lép.

10.§ (1) Ez a rendelet 2020. február 29-én lép hatályba.

…………………………………….

…………………………………….

Kiss Józsefné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző