Nagycserkesz Község Önkormányzata 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 16

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2016.(II.15.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1.§ (1)   A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki,

  1. Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda
  2. Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését:181 789 E Ft

Költségvetési bevétellel

207 831 E Ft

Költségvetési kiadással

26 042 E Ft

16 313 E Ft

9 729 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből működési

             felhalmozási

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 26.042 E Ft egyenlegéből a 16.313 E Ft összegű működési hiány belső finanszírozása érdekében az előző évben képződött maradvány igénybevételét rendeli el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 26.042 E Ft egyenlegéből a 9.729 E Ft összegű felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében szintén az előző évben képződött maradvány igénybevételét rendeli el.

(7) Az előző évben képződött maradvány igénybevételével a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 ezer Ft (hiány 0 ezer Ft).3. A költségvetés részletezése


3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem tervezett a 3. melléklet szerint.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint a költségvetésben nem tervezett.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá intézményi megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft általános tartalékot állapított meg, céltartalékot nem képzett.


4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§ (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére költségvetésben meghatározottak, valamint a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás is szolgálhat.

(5)   Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. Az előirányzatok módosítása


5.§ (1)   Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 (7)  A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


6. A gazdálkodás szabályai


6.§ (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7.§ (1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. Záró és vegyes rendelkezések


8.§ Ez a rendelet 2016.február 16-án lép hatályba.

PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.február 15-ei napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.február 15.


   ………………………….

                                                                                                                                                  Dr. Varga Attila

                                                                                                                                                     aljegyző