Nagycserkesz Község Önkormányzata 13/2015 (X.27.)önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hatályos: 2015. 10. 28

Nagycserkesz Község Önkormányzat

13/2015.(X.27.)

Önkormányzati rendelete


az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról


Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja


1. § E rendelet célja, hogy Nagycserkesz Község közigazgatási területén élő, illetve betelepedni szándékozó személyek vagy családok részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, pénzügyi támogatást nyújtson.


2. Támogatásban részesíthetők köre


2. § Támogatásban részesíthető az a nagykorú személy vagy személyek:

 1. akik nem töltötték be a 40. életévüket, házastársak esetében legalább az egyik fél nem töltötte be a 40.életévét;
 2. akik nagycserkeszi állandó lakosok,
 3. akik 2015. január 1-én vagy azt követően jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkeznek új családi ház építésére, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 6 hónapnál nem régebbi adásvételi szerződéssel rendelkeznek Nagycserkesz Község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra;
 4. akik az építési engedélyben vagy adásvételi szerződésben megjelölt ingatlanon kívül további ingatlantulajdonnal nem rendelkezik;
 5. a kérelmező ilyen támogatást eddig Nagycserkesz Község Önkormányzatától nem kapott,
 6. az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét.


3. Támogatás felhasználása


3. § Helyi lakáscélú támogatás nyújtható Nagycserkesz Község közigazgatási területén lévő:

 1. lakásépítéshez,
 2. új vagy használt lakás megvásárlásához.


4. A támogatása formái és mértéke


4. § (1) Az Önkormányzat által nyújtható támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás.


(2) A támogatás az önkormányzat költségvetésében elfogadott keretösszegből nyújtható.


(3) A támogatás összege:

 1. lakásépítés esetén legfeljebb 300.000. Ft,
 2. lakás vásárlás esetén legfeljebb 150.000 Ft.5. Kizáró okok


5. § Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó illetve együtt költöző személy valamelyike:

 1. a kérelem benyújtását megelőzően már részesült helyi lakáscélú támogatásban,
 2. lakásépítés esetén a kérelem benyújtásakor a támogatást kérő lakás használatba vételi engedéllyel rendelkezik,
 3. a kérelmező a kérelemben olyan valótlan tényt, adatot közöl, amely számára a támogathatóság szempontjából jogosulatlan előnyt jelent,
 4. ha az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.


6. A támogatás visszafizetésének szabályai


6. § (1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

 1. valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta támogatásban részesítését;
 2. a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel;
 3. a lakás építését a jogerős építési engedélyben meghatározott határidőn belül nem kezdi meg, vagy attól engedély nélkül eltér, illetve a támogatás felvételétől számított 5 éven belül nem tudja igazolni, hogy a lakásra használatbavételi engedélyt kapott;
 4. a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, illetve használja.


(2) A Képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.


7. Az eljárási szabályok


7. § (1) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört a Nagycserkesz Önkormányzata Szociális Bizottsága gyakorolja, a döntés előkészítése és végrehajtása körébe tartozó feladatokat Nagycserkesz Község Jegyzője, Aljegyzője, pénzügyi, valamint hatósági feladatokat ellátó előadói végzik.


(2) A lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos ügyekben Nagycserkesz Önkormányzata Szociális Bizottsága az összes körülmény gondos vizsgálatával és a rászorultság mérlegelésével dönt a kérelem benyújtását követő Bizottsági ülésén.


(3) A támogatás iránti kérelmet 1. melléklet szerint formanyomtatványon a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltségén, a Képviselő-testületnek címezve az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:

 1. vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő fél éven belül,
 2. építés esetén a jogerős építési engedély keltétől számított egy éven belül.


(4) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

 1. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés ügyvéd által ellenjegyzett egy példányát,
 2. építés esetén a jogerős építési engedélyt,
 3. és jövedelemigazolásokat.


(5) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.


(6) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt (2. melléklet).


8. Záró rendelkezés


8. § (1) Ez a rendelet 2015. október 28-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 14/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet.

b) a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 14/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2007. (XI.7.) önkormányzati rendelet.            PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző
Kihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.október 27-ei napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015. október 27.       ………………………….

                                                                                                            Dr. Varga Attila

                                                                                                              aljegyző