Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2015 (V.28.)önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 17/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 29

Nagycserkesz Község Önkormányzata 

10/2015. (V. 28.) 

önkormányzati rendelete


a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 17/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (1)-(3) bekezdéseiben, 41. § (3) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


1.§ a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 17/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet 14.§ a (9) bekezdéssel egészül ki:


[E rendelet alkalmazásában:]


„(9) A temetési hely gondozásáról az azzal rendelkezni jogosult gondoskodik. Amennyiben a kötelességét nem teljesíti, és a felhívásra sem tesz eleget, a temető üzemeltetője a rendelkezni jogosult költségére a sírhely gondozását elvégeztetheti.”


2.§ A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 17/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet 2.melléklete helyébe 2. melléklet lép.


3.§ Ez a rendelet 2015.május 29-én lép hatályba.


            PH.


………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző
Kihirdetési ZáradékJelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.március 31-ei napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.május 28.


………………………….

Dr. Varga Attila

aljegyző