Nagycserkesz Község Önkormányzata 7/2020 (VI.26.)önkormányzati rendelete

Nagycserkesz Község Önkormányzata 7/2020 (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

7/2020. (VI. 26.)

Önkormányzati rendelete


az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagycserkesz Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet  1. melléklete lép.


2.§ (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet.

.
PH.

Kiss Józsefné

polgármester

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

jegyző
  1. számú melléklet a 7/2020.(VI.26.) rendelethez

Az élelmezési nyersanyagköltségek és térítési díjak

           

Megnevezés

Nyersanyag norma Ft/adag:

(nettó)

Áfa Ft/adag:

Áfával növelt nyersanyagnorma Ft/adag:

Étkeztetésért fizetendő bruttó térítési díj

Ft / adag

Óvodai étkeztetés egész napos ebből:

             300380

tízórai,

50

13,5

63,5

64

ebéd,

200

54

254

254

uzsonna

50

13,5

63,5

64

Iskolai étkeztetés egész napos ebből:


340430

tízórai,

60

 16,2

76,2

76

ebéd,

220

59,4

279,4

279

uzsonna

60

 16,2

76,2

76

Menza (ebéd)

200

54

254

255

Szociális étkeztetés


350

94,5

444,5

520
                                                                                                     Kihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihírdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. június 26. napon megtörtént.
Nagycserkesz, 2020. június 26.
Szatlóczkiné Diszházi Katalin


                                                                                 Jegyző