a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési díjáról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési díjáról

Hatályos: 2013. 10. 14

Nagycserkesz Község Önkormányzata


Képviselő-testületének


12/2011.(IX.14.)


Önkormányzati Rendelete


a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

és ellátások térítési díjáról  


(Egységes szerkezetben 9/2012.(III.28.), 10/2013.(IX.16) Önkormányzati rendelettel)Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdés a) pontja és a 115. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagycserkesz Község Önkormányzata által működtetett személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi szociális alapszolgáltatásokra.


 1. A szociális szolgáltatást biztosító intézmények


2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátások helyi formái

 1. tanyagondnoki szolgálat,
 2. szociális étkeztetés,
 3. házi segítségnyújtás (tárulás formájában)
 4. Támogató szolgálat (társulás formájában),
 5. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat (társulás formájában)
 6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (társulás formájában)


 1. Intézményi térítési díjak


3.§ (1) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak:


 1. Szociális étkeztetés bruttó 505 Ft; a kiszállítási díj bruttó 90 Ft, amely áthárított adót nem tartalmaz. A térítési díjat hetente előre kell fizetni.
 2. Támogató szolgálat-ellátottak otthonába végzett személyi segítő szolgáltatás: a szociálisan rászorultak és szociálisan nem rászorultak esetében 0,-Ft/óra-ÁFA mentes. Az ellátott érdekében végzett egyéb tevékenység térítési díj mentes (lakáson kívüli tevékenységek).
 3. Támogató szolgálat- szállító szolgáltatás:

ca) szociálisan rászorulók térítési díja:         40,- Ft/km ÁFA mentes,

cb) szociálisan nem rászorulók térítési díja: 50,-Ft/km ÁFA mentes,

cc) A rendszeresen általános iskolába szállított kiskorú és nappali foglalkoztatóba szállított nagykorú szállítási szolgáltatása-30,- Ft/km-ÁFA mentes 


 1. A személyi térítési díjak megállapítása


4.§ (1) Ápolást, gondozást nyújtó ellátás igénybe vétele esetén, ha a jogosult a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat, akkor annak mértékét a polgármester határozattal állapítja meg az alábbiak figyelembe vételével:

a) az ellátásban részesülő havi jövedelme,

b) az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ennek hiányában

c) a tartásra köteles és képes hozzátartozó jövedelme.

(2) A személyi térítési díj mértékéről a polgármester értesíti a fizetésre kötelezett személyt.


 1. Térítési díjkedvezmény, díjmentesség


5.§ (1) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító szolgálat vezetőjétől lehet kérni.

(2) A Szolgálatvezető a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt, vagy térítési díjmentességet adhat abban az esetben, ha az igénybe vevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen, ha

 1. elemi kárt szenvedett,
 2. bűncselekménnyel jelentősen megkárosították,
 3. lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,
 4. egészségében állapotrosszabbodás következett be,
 5. családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg, vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset), amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni. Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 6 hónap időtartamra adható.


 1. Vegyes rendelkezések


(1) Jelen rendelet szeptember 19-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési díjáról szóló 9/2008.(IX.15.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 3/2009.(I.22.), 8/2009.(IV.23.), 15/2009.(IX.15.), 9/2010.(IV.23.), 11/2010.(VIII.19.), 13/2010.(IX.23.), 5/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete.
PH.


……………………………………                                                                          …………………………….

       Luzsinszki Lajosné                                                                                    Dr. Varga Attila

         Polgármester                                                                                                  Jegyző