Nagycserkesz Község Önkormányzata 15/2015 (XI.30.)önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 12. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

15/2015. (XI. 30.)   

Önkormányzati rendelete


a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól


Nagycserkesz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. §(1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Rendelet célja


 1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírása alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nagycserkesz Község Önkormányzat számára.


(2) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a Nagycserkesz településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel arra, hogy a törvényi felhatalmazás meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


 1. A támogatás feltételei


 1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki
 1. időskorúak járadékában részesül, vagy
 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
 3. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásba részesül, vagy
 4. települési támogatásban részesül, vagy
 5. öregségi nyugdíjba részesül, vagy
 6. fogyatékkal élő vagy ápolási díjra jogosult, vagy
 7. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel;
 8. 3 vagy több gyermeket nevel.


(2) Az (1) a.)-g.) pontban meghatározott jogosultakat a kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


 1. Támogatás igénylésének menete


 1. §  (1) A kérelem benyújtása a 1. mellékelt szerinti nyomtatványon történik.


(2) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást igényelni.


 1. Egy háztartásban legfeljebb 5 m³ tűzifa adható.


 1. A kérelmeket a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltségén (4445 Nagycserkesz Petőfi utca 10.) lehet benyújtani.


(5) A kérelmekről Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága határozattal dönt.


 1. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter támogató okiratába foglalt az Önkormányzat számára megállapított támogatás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.


 1. Záró rendelkezések


 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nagycserkesz Község Önkormányzatának a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2014.(XI.27.) Önkormányzati rendelet.


PH.


....................................................                                                            ..........................................................

            Kiss Józsefné                                                                                                      Dr. Varga Attila

             Polgármester                                                                                                           Aljegyző