Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.03.01.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2018. IV. negyedévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2. §. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét 315.988.448 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 401.673.009 Ft-ban
(költségvetési egyenleg összege: -85.684.561 Ft (költségvetési hiány)
a finanszírozási bevétel összegét 90.144.413 Ft-ban
a finanszírozási kiadás összegét 4.459.852 Ft-ban
(finanszírozási egyenleg összege:
85.684.561 Ft (finanszírozási többlet)
bevételi főösszeget: 406.132.861 Ft-ban
kiadási főösszeget: 406.132.861 Ft-ban
terjesztem a Képviselő-testület elé.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
279.706.457 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
151.591.332 Ft Személyi juttatások
24.377.929 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
86.814.754 Ft Dologi kiadások
7.509.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft Egyéb működési célú kiadások
0 Ft Lakosságnak juttatott támogatások
0 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.500.000 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
3.130.071 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2.961.277 Ft Elvonások és befizetések
0 Ft Kamatkiadások
1.822.094 Ft Tartalékok
121.966.552 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
11.947.567 Ft Beruházások
1.646.327 Ft ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
86.416.194 Ft Felújítások
46.871.508 Ft ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
1.000.000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)
0 Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
22.602.791 Ft Felhalmozási célú egyéb kiadás (fordított adó)
6.917.842 Ft ebből EU-s forrásból megvalósuló
0 Ft Tartalékok
4.459.852 Ft Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
257.265.256 Ft Működési költségvetés módosított bevételei
6.412.025 Ft Működési bevételek
128.946.171 Ft Önkormányzatok működési költségvetés támogatása
0 Ft Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről
0 Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.
78.307.136 Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
299.924 Ft Felhalmozási támogatásból működési célra felhasznált
0 Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.
0 Ft Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
43.300.000 Ft Közhatalmi bevételek
58.723.192 Ft Felhalmozási költségvetés módosított bevételei
0 Ft Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0 Ft Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
0 Ft Egyéb felhalmozási bevételek
50.879.477 Ft Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről
0 Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.
7.843.715 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
500.000 Ft ebből EU-s támogatás
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről
0 Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.
0 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
90.144.413 Ft Finanszírozási bevételek
26.901.053 Ft Maradvány igénybevétele (működési célú)
63.243.360 Ft Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.

3. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.

4. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 6., 7., 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6., 7., 8. számú melléklete lép.

5. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.

6. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.számú melléklete lép.

7. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.számú melléklete lép.

8. § (1) Ez a rendelet 2019. március 1-én lép hatályba.

Kiss Józsefné
Polgármester

Dr. Varga Attila
KÖH Aljegyző