Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) 2018. IV. negyedévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

315.988.448 Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

401.673.009 Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-85.684.561 Ft (költségvetési hiány)


90.144.413 Ft-ban

4.459.852 Ft-ban

85.684.561 Ft (finanszírozási többlet)


bevételi főösszeget: 406.132.861 Ft-ban

kiadási főösszeget: 406.132.861 Ft-ban


terjesztem a Képviselő-testület elé.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat279.706.457 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

151.591.332 Ft

Személyi juttatások

24.377.929 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

86.814.754 Ft

Dologi kiadások

7.509.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.500.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3.130.071 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.961.277 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

1.822.094 Ft
121.966.552 Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

11.947.567 Ft

1.646.327 Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

86.416.194 Ft

Felújítások

46.871.508 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.000.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        22.602.791 Ft

6.917.842 Ft

Felhalmozási célú egyéb kiadás (fordított adó)

ebből EU-s forrásból megvalósuló

        0 Ft

Tartalékok

4.459.852 Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
257.265.256 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


6.412.025 Ft

Működési bevételek


128.946.171 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


78.307.136 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


299.924 Ft

Felhalmozási támogatásból működési célra felhasznált


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


43.300.000 Ft

58.723.192 Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


50.879.477 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


7.843.715 Ft

500.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft


90.144.413 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


26.901.053 Ft

63.243.360 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 6., 7., 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6., 7., 8. számú melléklete lép.


5.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.6.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.számú melléklete lép.


7.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.számú melléklete lép.


8.§ (1) Ez a rendelet 2019. március 1-én lép hatályba.Kiss Józsefné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző