Nagycserkesz Község Önkormányzata 6/2017 (V.30.)önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG önkormányzata

6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásárólNagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


332.755.752 Ft

Költségvetési bevétellel

297.330.540 Ft

Költségvetési kiadással

35.425.212 Ft


56.631.502 Ft

4.204.176 Ft

52.427.326 Ft


87.852.538 Ft

Költségvetési egyenleggel


Finanszírozási bevétellel

Finanszírozási kiadással

Finanszírozási egyenleggel


alaptevékenység költségvetési maradványával


hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) EU-s programok és projektek nem valósultak meg, valamint önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított az 5. melléklet szerint.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A 2016. évi zárszámadás Önkormányzat és intézmények szerinti pénzügyi mérlege a bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban is tartalmazza (6.2-6.4, 7.2-7.4, 8.2-8.4.).

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:

(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2016. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi teljesítési adatokat is (1. tájékoztató tábla).

(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (2. tájékoztató tábla).

(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2016-ban nem nyújtott (3. tájékoztató tábla).

(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (4. tájékoztató tábla).

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (5. tájékoztató tábla).

(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (6. tájékoztató tábla).

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:

a) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (7.1. tájékoztató tábla),

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (7.2. tájékoztató tábla),

c) az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (7.3. tájékoztató tábla),

d) függő követelésekkel, kötelezettségekkel az Önkormányzat nem rendelkezik (7.4. tájékoztató tábla).

A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106.§ (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Óvoda, Támogató Szolgálat) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2016. évben (8. tájékoztató tábla).

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4.§ (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat aljegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §


Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.
………………………………………

…………………………………

Dr. Varga Attila

Kiss Józsefné

aljegyző

polgármester