Nagycserkesz Község Önkormányzata 5/2019 (V.30.)önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 05. 31 - 2019. 12. 30

Nagycserkesz Község Önkormányzata 5/2019 (V.30.)önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

2019.05.31.

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380 forintban állapítja meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-napjától kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2019. december 31. hatályát veszti.

Nagycserkesz, 2019. május 30.

………………………………………
Dr. Varga Attila
KÖH aljegyző

…………………………………..
Kiss Józsefné
polgármester