Nagycserkesz Község Önkormányzata 7/2015 (III.31.)önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

7/2015.(III.31.)

önkormányzati rendelete


a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


1.§ (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nagycserkesz Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

 Az Önkormányzat székhelye: 4445 Nagycserkesz Petőfi utca 10.

 Az Önkormányzat működési területe: Nagycserkesz Község közigazgatási területe

(2) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.nagycserkesz.hu

(3) Az Önkormányzat e-mail címe: nagycserkeszonk@netra.hu

(4) Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló, melynek leírását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelképek használatát a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

(5)Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10. 


2.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 48.§-a az (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) Jelen rendelet 3. számú függeléke tartalmazza alaptevékenység besorolást és a kormányzati funkciók felsorolását.”


3.§ Ez a rendelet 2015.április 1-jén lép hatályba.


            PH.



………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző




Kihirdetési Záradék



Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.március 31-ei napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.március 31.


   ………………………….

                                                                                                                                                            Dr. Varga Attila

                                                                                                                                                           aljegyző

Mellékletek