az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 01. 28

Nagycserkesz Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


15/2013. (XII. 19.)   


Önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátások helyi szabályairól


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §- ának (2) bekezdése, 10.§-ának (1) bekezdése, 25. §- ának (3) bekezdése b) pontja, 26. §-a, 32. §- ának (1) bekezdése, illetve (3) bekezdése, 33.§-ának (7) bekezdése, 35.§-ának (2) bekezdése, 37/A. §-ának (3) bekezdése, 38. §-ának (1) bekezdése c) pontja, valamint (9) bekezdése, 43/B.§ (1) és (3) bekezdése, 45 §- ának (1) bekezdése,46.§ (1) bekezdése, 47. §-ának (1) bekezdése, illetve 50 §-ának (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdés a)-c) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel – meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában


 1. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás:


aa) rendszeres szociális segély,

ab) foglalkoztatást helyettesítős támogatás

ac) önkormányzati segély,


 1. természetben nyújtott szociális ellátás:


ba) önkormányzati segély,

bc) közgyógyellátás, 1. személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái:


ca) étkeztetés,

cb) házi segítségnyújtás,

cc) tanyagondnoki szolgáltatás,

cd) Támogató Szolgáltatás,


MÁSODIK RÉSZ

Eljárási rendelkezések


3. § (1) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Kálmánházai KÖH Nagycserkeszi Kirendeltségének Szociális ügyintézőjénél (a továbbiakban: ügyintéző) kell benyújtani.


(2) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok függvénye a kérelmező köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A szükséges jövedelemnyilatkozatot a kérelem nyomtatványának, míg a vagyonnyilatkozatot mellékletének kell tartalmaznia.


HARMADIK RÉSZ


Pénzbeli ellátások


1.Aktív korúak ellátása


4. § (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy részére az együttműködési kötelezettség teljesítését Nagycserkesz Község Önkormányzata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának (a továbbiakban: Szolgálat) az igénybevételével biztosítja.


(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő köteles:


 1. a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Nyírteleki Szociális Központnál nyilvántartásba vetetni magát, és
 2. a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedési programról a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül írásban megállapodni,
 3. az esetleges akadályoztatásáról a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központot haladéktalanul értesíteni, illetve az akadályoztatás okát 15 napon belül igazolni,


(3) Az együttműködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követően:


 1. tájékoztatást ad a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés elmulasztásának következményeiről,
 2. a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül kidolgozza az egyéni élethez igazodó beilleszkedést segítő programot, amelyről írásban megállapodást köt,
 3. a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel a megállapodásban foglaltak szerint kapcsolatot tart,
 4. jelzi a jegyzőnek a nyilvántartásba vétel megtörténtét, valamint, ha rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségét megszegi.


(4) A beilleszkedési program típusai (lehetnek csoportosak, vagy egyénre szabottak):


 1. egyéni képességet fejlesztő programok,
 2. életmódot formáló foglalkozások, tanácsadások,
 3. munkavégzésre történő felkészülési programok,
 4. iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel.


(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, ha neki felróható okból:


 1. a Szolgálattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget,
 2. a segélyt megállapító határozatával- beleértve a jogosultság felülvizsgálatát- a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg a Szolgálatnál,
 3. a Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg.


(6) A Szolgálat 15 napon belül írásban tájékoztatja a Kálmánházai KÖH Nagycserkeszi Kirendeltségének Szociális ügyintézőjét a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú személynyilvántartásba vételéről az együttműködési megállapodás megkötéséről, az együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettség megszegéséről.


 1. Aktív korúak ellátásának egyéb feltételei


5.§ (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani.


(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás ellátásra jogosult az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha


 1. az épület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget,
 2. életvitelszerűen használt lakás, lakóház tisztán tartását elmulasztja- minimálisan: száraz, meszelt falak, pormentes padló, átszellőztetett lakóhelyiség, fűtőberendezés biztosítása, mindennapi életvitelhez szükséges bútorzattal történő ellátottság;
 3. a lakáshoz tartozó udvar, kert, és a kerítésen kívüli utcafronti rész gyommentesítését, parlagfű irtását, rendben tartását, gaz szemét és lom eltávolítását elmulasztja;
 4. az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert udvar vonatkozásában a rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítését elmulasztja;
 5. elmulasztja a belső illemhely hiányában udvari illemhely kialakítását, valamint az udvari illemhelyek rendeltetésszerű használatát és karbantartását;
 6. a lakóház környezetében jelentős mennyiségű, illetve az általa használt hulladékgyűjtő edény űrtartalmánál nagyobb mennyiségű kommunális hulladékot halmoz fel;
 7. a folyékony hulladék megfelelő kezelését, elhelyezését elmulasztja; 
 8. a lakóház környezetében veszélyes hulladékot tárol, tart;
 9. a járda tisztántartását- járda hiányában 1 méter széles területsáv a telekhatár utca felőli oldalán-, hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja;


(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy a jogosultság megállapítását követően is köteles lakókörnyezetét rendben tartani, a (2) bekezdésben foglaltakat fenntartani.


3. Önkormányzati segély


6. § (1) Alkalmanként - legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 40 %-ának erejéig terjedő összegű - önkormányzati segély állapítható meg


a.) azon szociálisan rászorult személy részére, aki előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan élethelyzetbe kerül és emiatt szociálisan rászorulttá válik, különösen

aa) tartós táppénzes állomány esetén,

ab) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére,

ac) a családban történt haláleset, baleset esetén,

ad) átmenetileg ellátatlanná válás esetén.


b.) szociálisan rászoruló családban élő, nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére akkor adható, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át.


Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a, egyedül élő esetén annak 150%-a.


(2) Az önkormányzati segély alkalmanként - a közgyógyellátásra jogosultságtól függően - a kérelmező, vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül gyógyszertámogatásként is nyújtható.


(3) Az önkormányzati segély rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a segély alapvető élelmiszerek, és köz- szükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is nyújtható.


(4) Haláleset esetén nyújtott önkormányzati segély egy főre eső összege az 5000 forintot nem haladhatja meg. A haláleset esetén nyújtott önkormányzati segély csak egyeneságbeli rokonnak adható. Az egy haláleset esetében az összesen adott önkormányzati segély összege nem haladhatja meg a 20.000 forintot.


(5) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - elemi csapás, a családban bekövetkezett betegség- a szociális rászorultság vizsgálata nélkül, az összes körülményekhez igazodó mértékű önkormányzati segély nyújtható.


(6) Az önkormányzat a szociális ellátására biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételnek megfelel:


 1. Nagycserkeszen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,
 2. egy vagy több személyes háztartásban lakik.


(7) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal maximum 20.000 Ft összegben természetbeni ellátásként állapítható meg.


4. Havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély


7. § (1) Ha a kérelemre indult szociális igazgatási eljárás tényállásából az önkormányzati segély feltételeinek tartós fennállására lehet következtetni (pl: hosszabb idejű munkanélküliség, tartós jövedelem csökkenés, elemi csapás stb.) az önkormányzati segély a kérelmező kifejezett kérelmére, a létfenntartás költségeinek részbeni fedezetére havi rendszerességgel is nyújtható.


(2) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély hat hónapi időtartamra állapítható meg és annak havi összege nem érheti el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%- át.


(3) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély, a jogosult napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj részben, vagy egészben való megfizetésére, természetben is nyújtható.


(4) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segélyben részesülőknek – a folyósítás időtartama alatt - az általános szabályok szerinti önkormányzati segély nem állapítható meg.


5. Temetési költségekre nyújtott önkormányzati segély


8. § (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 150.000 Ft.


(2) A temetési költségekre nyújtott önkormányzati segély összegét utólag a bemutatott számlák alapján a kérelmezőnek kell készpénzben kifizetni.


NEGYEDIK RÉSZ

Természetben nyújtott szociális ellátások


6. Közgyógyellátás


9.§ (1) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítható a nem kielégítő egészségi állapotú, a nyugdíjkorhatárt meghaladó szociálisan rászorult személyeknek a havi rendszerességgel fogyasztott és igénybevett gyógyszerek támogatásához.


(2) Közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem, illetve egyedül élő esetén a saját jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át és a gyógyszerköltség havonta meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 

ÖTÖDIK RÉSZ

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

7. Étkeztetés


10.§ (1) Életkora miatt rászoruló, aki az 60 életévét betöltötte.


(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.


(3) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.


(4) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény alapján hajléktalannak minősül.


(5) Annak a rászorultnak, aki kora vagy egészségügyi állapota miatt lakásához kötött a Képviselő-testület tanyagondnoki szolgáltatás körében biztosítja az étel házhoz szállítását külön térítési díj ellenében.


8. Házi segítségnyújtás


11.§ (1) A házi segítségnyújtást Nagycserkesz Község Önkormányzata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ keretein belül biztosítja.


(2) A házi segítségnyújtás keretén biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj összegét a hatályos Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete határozza meg.


9. Tanyagondnoki szolgáltatás


12. § (1) Nagycserkesz Községben a külterületi lakott helyeken élők számára az egyes alapellátási feladatokat tanyagondnoki szolgálat keretében is biztosítja az önkormányzat.


(2) A tanyagondnoki szolgálat fő alapellátási feladata a napi egyszeri meleg étel kiszállításának biztosítása.


(3) A tanyagondnok feladatai:


a) közreműködés

aa) étkeztetésbe,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;


b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;


c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás,


d) kiegészítő feladatok:

da) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

db) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,


e) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

ea) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

eb) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

ec) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


13. § (1) Szolgáltatásra jogosultak a községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező öregségi nyugdíjas illetve, 100%-an rokkant lakosok.


(2) A tanyagondnok várható feladatait, és időrendjét az igények alapján kell meghatározni, konkrétan, naprakészen.

(3) A szolgáltatás iránti igényt a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltségén kell bejelenteni. A kérelem elbírálása a Polgármester hatásköre.


10. Támogató Szolgáltatás


14.§ (1) A támogató szolgálat által nyújtott segítésért térítési díjat kell fizetni, melyet Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapit meg Önkormányzati rendeletével.


HATODIK RÉSZ

11. Hatásköri Rendelkezések


15. § (1) A Képviselő-testület a jelen rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskörének gyakorlását haláleset esetén nyújtandó és a rendkívüli (krízishelyzet) esetében nyújtandó önkormányzati segély, illetve a temetési költségekre nyújtott önkormányzati segély esetében a Polgármesterre átruházza.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzati segéllyel kivéve az (1) bekezdésben foglaltakat, kapcsolatos hatásköreit a Szociális Bizottságra átruházza.


12. Vegyes rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2012.(VII.18.) önkormányzati rendelete,Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2012.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete.PH.

                 Luzsinszki  Lajosné                                                                                Dr. Varga Attila

                     Polgármester                                                                                            aljegyző