Nagycserkesz Község Önkormányzata 5/2017 (IV.28.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2017. 05. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

 

5/2017. (IV. 28.)   

Önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a

fizetendő térítési díjak megállapításáról

Nagycserkesz Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. Általános rendelkezések

 

1. § (1) A rendelet hatálya a Nagycserkesz Község Önkormányzat fenntartásában működő konyha által biztosított étkeztetést igénybevevőkre terjed ki.

 

  1. Az élelmezési nyersanyagköltségek és térítési díjak megállapítása

 

2.§ (1) Az élelmezési nyersanyagköltségeket és térítési díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az Önkormányzat évente egy alkalommal, november 30. napjáig az élelmezési nyersanyagköltséget és a térítési díjakat felülvizsgálja és amennyiben szükséges a tárgyévet követő évre vonatkozóan új élelmezési nyersanyagköltségeket és térítési díjtételeket állapít meg.

 

3. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele

 

3.§ (1) Az étkezési szolgáltatás igénybevételét előzetesen, az igénybevételt megelőző nap délelőtt 10 óráig az Önkormányzatnak be kell jelenteni.

 

(2) Az igénybejelentés elmulasztása esetén az önkormányzat az étkezést nem biztosítja, az igénybevevő az étkezésre nem jogosult.

(3) Az étkezési szolgáltatásról történő lemondást az Önkormányzatnak az élelmezést megelőző nap délelőtt 10 órájáig be kell jelenteni.

(4) A lemondás bejelentésének elmulasztása esetén a térítési díjat az igénybe nem vett szolgáltatásra is meg kell téríteni.

     4. Egyéb rendelkezések

 

4.§ (1) Az étkezési térítési díjat minden esetben egy hónapi időtartamra vetítve kell megfizetni a tárgy hónap 10. napjáig, kivéve szociális étkeztetés térítési díjának esetében, melyet minden héten előre kell befizetni a tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapján.

 

(2) Ha fizetésre kötelezett a térítési díjat határidőben nem rendezi, a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége köteles írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt intézkedés nem vezetett eredményre, a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége negyedéves összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Nagycserkesz Község jegyzőjének vagy aljegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

5. Záró rendelkezések

 

5.§ (1) Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

PH.

 

 

………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző

 

Kihirdetési Záradék

 

Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017.április 28-ai napon megtörtént.

 

Nagycserkesz, 2017.április 28.

 

  

………………………….

                                                                                                               Dr. Varga Attila

                                                                                                               aljegyző