Nagycserkesz Község Önkormányzata10/2020 (X.12..)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 13

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10/2020. (X.12.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról


1.§


(1) 2020. I. félévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, az Önkormányzat és az intézmények alaptevékenységének előző évben képződött maradványának, átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2020. évi


módosított költségvetési bevételét

230.946.700 Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

367.347.950 Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-136.401.250 Ft (költségvetési hiány)


141.722.635 Ft-ban

5.321.385 Ft-ban

136.401.250 Ft (finanszírozási többlet)


bevételi főösszeg: 372.669.335 Ft

kiadási főösszeg 372.669.335 Ft


terjesztem a Képviselő-testület elé.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat233.402.829 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

115.565.553 Ft

Személyi juttatások

17.574.330 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78.317.626 Ft

Dologi kiadások

4.010.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.300.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13.252.672 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.882.648 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

500.000 Ft
133.945.121 Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

27.307.054 Ft

0 Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

105.138.067 Ft

Felújítások

100.139.613 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.500.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 Ft

Tartalékok

5.321.385 Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


 (3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
221.071.996 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


8.485.830 Ft

Működési bevételek


131.304.616 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


40.481.550 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft

Átvett pénzeszközök


40.800.000 Ft

9.874.704 Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


1.730.000 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


8.144.704 Ft

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft


141.722.635 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


17.652.218 Ft

124.070.417 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.


5.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.6.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.


7.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.


8.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete lép.


9.§


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete lép.


10.§


(1) Ez a rendelet 2020. október 13-án lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kiss Józsefné

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

Polgármester

jegyző
Kihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. október 12. napon megtörtént.
Nagycserkesz, 2020. október 12.
Szatlóczkiné Diszházi Katalin


                                                                                 Jegyző