Nagycserkesz Község Önkormányzata 6/2019 (VIII.30..)önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

6/2019. (VIII. 29.)   

Önkormányzati rendelete


az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.


2.§ Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző