Nagycserkesz Község Önkormányzata 6/2020 (VI.26.)önkormányzati rendelete

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VI.26.)önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról és működtetéséről

Hatályos: 2020. 08. 01

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének


6/2020.(VI.26.)


rendelete


a mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetésérőlNagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ

 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Nagycserkesz község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre - ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket.


 1.  Az őrszolgálat alá vont földterület 3262 ha.


 1. A mezőőri szolgálat létszáma: 1 fő.


MÁSODIK RÉSZ

 1. Mezőőri járulék kötelezettsége, mértéke és tartalma


2.§ (1) A Nagycserkesz Község Önkormányzata által szervezett mezőgazdasági őrszolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek fedezetére

 1. a rendelet hatálya alá tartozó magánszemélyeknek
 2. a községben földterületet használó jogi személyeknek

a használatukban lévő termőföldek arányában évenként járulékot kell fizetniük.


 1. A járulék mértéke hektáronként, évente: 1000,-Ft.


 1. A járulék összege azonban egy-egy földhasználó esetében 1000,-Ft-nál kevesebb nem lehet.


 1. A járulékfizetési kötelezettség alól mentesség nem adható.


 1. A járulék kivetésének alapja:
  1. a földtulajdonosok, földhasználók bejelentése egyeztetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatalnál vezetett ingatlan-nyilvántartással, valamint az Önkormányzatnál használatban lévő TAKARNET hálózaton keresztül.


Az ingatlan tulajdonosok illetve használók az ingatlan tulajdonában illetve használatában bekövetkezett változást 15 napon belül írásban kötelesek bejelenteni a Polgármesteri Hivatalhoz (Önkormányzati).
3.§ (1) A járulékot annak a földhasználónak kell a nevére kivetni, aki az ingatlant ténylegesen használta tárgyév január 1-jén, ha ez ismeretlen, a járulék fizetésére a földtulajdonos a kötelezett.


 1. A járulékot két részletben, az első félévit minden év február 15-ig, a második félévit július 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni a Polgármesteri Hivatal (Önkormányzati Hivatal) e célra elkülönített számlájára. A 2020. évben a második félévi járulékot pótlékmentesen szeptember 30-ig lehet megfizetni.
 2. Ha az ingatlannak több társtulajdonosa van, a járulékot annak vagy azoknak kell megfizetni, akik az ingatlant ténylegesen használják.


 1.  Ha az ingatlant más személy műveli - béreli - a járulék fizetésére a használó kötelezett.


 1. Ha egy ingatlannak több társtulajdonosa van, a járulékot a használt terület arányában minden használónak meg kell fizetni.


4.§ (1) Az mezőőri járulék összegének tartalma:


 1. Személyi alapbér, munkaruha, telefondíj, alkalmassági vizsgálat, könnygázszóró palack, szolgálati napló és bruttó 50. 000 Ft gépkocsi fenntartási és üzemeltetési költség.


HARMADIK RÉSZ


 1. Záró rendelkezések


5.§ (1) E rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 5/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2019. XII.12.) önkormányzati rendelete és a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 5/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet.


PH.
Kiss Józsefné

Szatlóczkiné Diszházi Katalin

Polgármester

Jegyző
Kihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihírdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. június 26. napon megtörtént.
Nagycserkesz, 2020. június 26.
Szatlóczkiné Diszházi Katalin


                                                                                 Jegyző