Nagycserkesz Község Önkormányzata 9/2017 (IX.14..)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 15

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9/2017. (IX.14.)

önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) 2017. I. félévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, az alaptevékenység előző évi maradványának főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése, valamint saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítások, módosítások miatt az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét

259.348.732 Ft-ban


módosított költségvetési kiadását

342.641.768 Ft-ban


(költségvetési egyenleg összege:a finanszírozási bevétel összegét

a finanszírozási kiadás összegét

(finanszírozási egyenleg összege:

-83.293.036 Ft87.852.538 Ft-ban

4.559.502 Ft-ban

83.293.036 Ft


bevételi főösszeg: 347.201.270 Ft

kiadási főösszeg: 347.201.270 Ft


terjesztem a Képviselő-testület elé.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat292.085.929 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

140.636.808 Ft

Személyi juttatások

25.137.559 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

81.905.746 Ft

Dologi kiadások

8.326.550 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

2.100.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11.157.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

8.233.026 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

14.589.240 Ft
50.555.839 Ft

Tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

49.355.839 Ft

0 Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

500.000 Ft

Felújítások

0 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

700.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 Ft

Tartalékok

4.559.502 Ft

Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat
245.213.693 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


7.280.000 Ft

Működési bevételek


131.394.964 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása


0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


54.186.729 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről


0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


52.352.000 Ft

14.135.039 Ft

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei


0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei


0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek


921.000 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről


0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.


13.214.039 Ft

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás


0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.


0 Ft


87.852.538 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Finanszírozási bevételek


51.431.738 Ft

36.420.800 FtMaradvány igénybevétele (működési célú)

Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklete lép.


3.§ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2. számú melléklete lép.


4.§ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.


5.§ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.számú melléklete lép.


6.§ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.számú melléklete lép.


7.§ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.számú melléklete lép.


8.§ Ez a rendelet 2017. szeptember 15-én lép hatályba.
         PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017.szeptember 14-ei napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2017.szeptember 14.

………………………….

                                                                                                                         Dr. Varga Attila

                                                                                                                            aljegyző