a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 12 - 2014. 11. 26

Nagycserkesz Község Önkormányzata


13/2013. (XII. 10.)   

Önkormányzati rendelete


a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól


Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:


 1. Rendelet célja


 1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nagycserkesz Község Önkormányzat számára.


(2) E rendelet célja, hogy Nagycserkesz Község településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


 1. A támogatás feltételei


 1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki
 1. Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
 2. Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
 3. időskorúak járadékában részesül, vagy
 4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
 5. Fogyatékkal élő vagy ápolási díjra jogosult, vagy
 6. 3 vagy több gyermeket nevel.


(2) Az (1) a.)-e.) pontban meghatározott jogosultakat a kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni.


(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


 1. Támogatás igénylésének menete


 1. §  (1) A kérelem benyújtása a 1. mellékelt szerinti nyomtatványon történik.


(2) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást igényelni.


(3) Egy háztartásban legfeljebb 5 m³ tűzifa adható.


(4) A támogatási kérelemről Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal dönt.


 1. Záró rendelkezések


 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 3/2013.(II.14.) Önkormányzati rendelet.PH.                 Luzsinszki  Lajosné                                                                                Dr. Varga Attila

                     Polgármester                                                                                           Aljegyző


Mellékletek