Nagycserkesz Község Önkormányzata 7/2017 (V.30.)önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő díjakról

Hatályos: 2017. 06. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

7/2017. (V. 30.)   

Önkormányzati rendelete

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő díjakról

 

Nagycserkesz Község Önkormányzata az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

 

a) többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az anyakönyvvezető közreműködése

b) hivatali helyiség: Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége, 4445 Nagycserkesz Petőfi utca 10.

c) hivatali munkaidő: Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Munkaügyi Szabályzatában meghatározott munkarend.

(2) Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltségének hivatali helyiségén kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

2.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jegyző az anyakönyvi eljárásra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek teljesülésén kívül abban az esetben engedélyezi, ha:

a) annak helyszínén az ahhoz szükséges jogszabályi és technikai feltételek biztosítottak,

b) az eseményre hivatali munkaidőn kívül szombati napon 8:00 óra és 16:00 óra között kerül sor.

(2) A jegyző az (1) bekezdés b) pontjától eltérő időpontban is engedélyezheti a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, ha a házasulók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének orvos által igazolt közeli halállal fenyegető egészségügyi állapota esetén.

3. § (1) A hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jegyző az anyakönyvi eljárásra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek teljesülésén kívül abban az esetben engedélyezi, ha a hivatali helyiségben történő anyakönyvi közreműködésre a hivatali munkaidőn kívül pénteki napon 14:00 óra és 17:00 óra között, szombati napon 8:00 óra és 16:00 óra között kerül sor.

(2) A jegyző az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban is engedélyezheti a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, ha a házasulók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének orvos által igazolt közeli halállal fenyegető egészségügyi állapota esetén.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás díja: 30.000 Ft+ÁFA/alkalom.

(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás díja: 20.000 Ft+ÁFA/alkalom.

(3) A többletszolgáltatás díját Nagycserkesz Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11744003-15404479 számlájára kell megfizetni az esemény tervezett időpontja előtt 8 nappal.

(4) A (3) bekezdésben foglalt megfizetett díjat a befizető(k) számára vissza kell fizetni, ha az esemény meghiúsulását a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi esemény napját megelőző 5 munkanapig az anyakönyvvezetőnek hivatalosan bejelentik.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén is vissza kell fizetni a többletszolgáltatási díjat, ha az esemény meghiúsulására a házasulók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók önhibáján kívül (különösen halál, egészségi állapot súlyos romlása) miatt kerül sor.

5.§ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló a törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy a többletszolgáltatásért megfizetett díj 100 %-a illeti meg.

6.§ Ez a rendelet 2017.június 1-jén lép hatályba.PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

AljegyzőKihirdetési Záradék


Jelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017.május 30-ai napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2017.május 30.


.................................

Dr. Varga Attila

aljegyző