Nagycserkesz Község Önkormányzata

az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.)

önkormányzati rendelet módosításárólNagycserkesz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdése, 34.§. (2) bekezdése, 71.§. (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§. (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§. (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:  1. § (1) 2014. I. negyedévben pótelőirányzatként a központi költségvetésből biztosított támogatások, hozzájárulások, államháztartáson belüli egyéb működési és felhalmozási célú támogatások főkönyvi nyilvántartáson történő átvezetése miatt az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 2.§. (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


32.711 E Ft-tal

Finanszírozási bevételét

4.959 E Ft-tal

Költségvetési kiadását


37.670 E Ft-tal
így az Önkormányzat 2014. évimódosított költségvetési bevételét

199.231 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

214.691 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

15.460 E Ft-ban

15.460 E Ft

         0 E Ftállapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat205.193 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

89.658 E Ft

Személyi juttatások

24.773 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62.430 E Ft

Dologi kiadások

1.900 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.782 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19.691 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4.959 E Ft

Elvonások és befizetések

0 E Ft

Kamatkiadások

0 E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

9.498 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

 8.998 E Ft

4.706 E Ft

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0 E Ft

Felújítások

0 E Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

500 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

        0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        0 E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        0 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

0 E Ft

Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


 (3) A bevételi főösszegen belül a módosított bevételi előirányzatokat


189.733 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

7.607 E Ft

Egyéb működési bevételek

103.261 E Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása

0 E Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

49.365 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

0 E Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

29.500 E Ft

Közhatalmi bevételek

9.498 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

0 E Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0 E Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

500 E Ft

Egyéb felhalmozási bevételek

500 E Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

8.498 E Ft

4.706 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből EU-s támogatás

0 E Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 E Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

0 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök15.460 E Ft

Maradvány működési célú igénybevétele

0 E Ft

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

0 E Ft

Különböző finanszírozási bevételek


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


  1. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 1.1, 1.2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1, 1.2. számú melléklete lép.


  1. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete lép.


  1. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

  1. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 9.1. és 9.1.1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9.1. és 9.1.1. számú melléklete lép.


  1. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.17.) Önkormányzati rendelet 9.2.5., 9.2.6. és 9.2.8. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 9.2.5., 9.2.6. és 9.2.8. számú mellékletei lépnek.


  1. § (1) Ez a rendelet 2014. május 1-én lép hatályba.


PH.


Luzsinszki Lajos Lászlóné

Dr. Varga Attila

Polgármester

KÖH Aljegyző