Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/1996.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi természeti értékek védelméről

Hatályos: 2020. 01. 31

[1]Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I.

A rendelet célja


1.§


 (1) A rendelet célja, hogy


a./ meghatározza a különleges oltalmat igénylő és Keszthely város szempontjából védelemre érdemes természeti tájak, -területek,  - tárgyak, és  vadon élő növények körét,

b./ rendelkezzen a természeti értékek megőrzéséről, fenntartásáról, károsodásuk elhárításáról, valamint helyreállításukról.


II.


Alapfogalmak


2.§


a).természeti érték: a természeti erőforrás. az élővilág fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem, beleértve a védett természeti értéket is;


b). természetes állapot: az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy alig  meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi;


c). védett természeti terület: a jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított földterület;

d). biológiai sokféleség: az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai, valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét;


III.

A védelem tárgya, fokozatai


3.§

 (1) A helyi jelentőségű természeti értékek körébe tartoznak a város területén lévő, országos természetvédelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, tudományos vagy helytörténeti jelentőségük miatt fontos olyan


a./ növényzetek és növénytelepítések (egyes fák, facsoportok, fasorok, ligetek, parkok, erdők),

b./ földtani alakzatok,

c./ vizek, vízpartok és növényzetük,

d./ jellegzetes tájképi alakzatok, tájrészletek,

e./ kilátóhelyek és kilátóterületek,

f./ ritka vagy kihalással fenyegetett állat- és növényfajok élőhelyei, amelyeket Keszthely város védelemre érdemesnek minősít.


(2) A helyi jelentőségű természeti értékek védelme területi vagy egyedi lehet:

a./ a területi védelem tárgya a természetes vagy épített környezet összefüggő értékes területe,

     b./ az egyedi védelem tárgya lehet egy-egy értékes növény vagy ezek összefüggő csoportja,


4.§


(1) A helyi jelentőségű természeti értékek védelme lehet egyszerű vagy fokozott.


(2) Fokozott védelemben kell részesíteni azt a természeti értéket, amely előfordulási gyakoriságát, életkorát, vagy eszmei értékét tekintve különös védelmet igényel.


IV.


A természeti érték védetté nyilvánítása


5.§


(1) A természeti érték helyi védelme a védetté nyilvánítással jön létre.


(2) A védetté nyilvánításra, bárki javaslatot tehet.  A védetté nyilvánítás  előkészítése hivatalból indul meg.


(3)[2] A védetté nyilvánításról a Városstratégiai Bizottság előterjesztése alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletet alkot.


A védetté nyilvánításról szóló határozatnak tartalmaznia kell:


- a védetté nyilvánítás tényét,

- a természetvédelmi érték megnevezését

- a védett érték rövid leírását (ingatlan-nyilvántartási adatok),területi mértékét, jellegét,

- a védetté nyilvánítás indokait

- a védett természeti érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat.


6. §


(1) Az eljárás megindításáról az érték tulajdonosát (használóját) értesíteni kell.


(2) A védettségi eljárás megindításakor a védelemre tervezett helyi természeti értéket veszélyeztető tevékenységet a jegyző legfeljebb három hónapra megtilthatja, és a tiltást legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A tilalom elrendelésével okozott kárt az önkormányzat a károsult tulajdonosnak ( használónak ) megtéríti.


(3) Valamennyi, a várost érintő új rendezési tervnek és rendezési tervi felülvizsgálatnak rendelkeznie kell természeti értékvizsgálati munkarésszel, amely alapja lehet a védetté nyilvánításról szóló döntésnek.


(4) Vizsgálni kell a helyileg védett építészeti értékek környezetében található értékeket is.


V.


A helyi jelentőségű természeti értékek nyilvántartása.


7.§


(1) A helyi jelentőségű védelem tárgyában született határozatot meg kell küldeni:                        - az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosának,

                        - a Természetvédelmi Igazgatóságnak,

                        - a Környezetvédelmi Felügyelőségnek,

                        - az érintett területek, utak, közművek fenntartóinak,

                        - az építésügyi hatóságnak,

                        - a körzeti Földhivatalnak


(2) A védelem alatt álló terület vagy természeti értéket táblával meg kell jelölni.


(3) A védett természeti értékekről a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:


                        - a védett érték megnevezését, fényképét,

                        - pontos helyét,

                        - tulajdonosát, kezelőjét, használóját,

                        - a védelemre javaslatot tevő nevét,

                        - a védelem indokát,

                        - a védett érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat,

                        - a védelmet megállapító határozat számát, időpontját.


(4) Tudatformálás céljából a védett természeti értékek ismertetését folyamatosan, és ismétlődően a helyi sajtóban, médiákban közzé kell tenni.


VI.


A védett értékek fenntartása


8.§


(1) A helyi jelentőségű védett természeti érték fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a gondozás és a rendeltetésnek megfelelő használat.


(2) A használat során a tulajdonosnak törekedni kell az értékek jó állapotban tartásáról és az esetleges károsodások megelőzéséről.


(3) A helyi jelentőségű védett ingatlan (ok) kapcsán telekalakítási tilalom, építési tilalom és korlátozás, valamint használati korlátozás rendelhető el.


9.§


(1) Ha az érték fenntartása a tulajdonos számára el nem várható mértékű kötelezettséget jelent, akkor annak gondozásához az önkormányzat támogatását kérheti.


(2) A helyi védelemben részesült természeti értékek tulajdonosai, kezelői, használói támogatására a költségvetésben elkülönített pénzalapot kell létrehozni, amelynek kezeléséről és felhasználásáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.


(3) A helyi védelem alatt álló területen a rendeletben előírtak teljesítésére történő kötelezés, valamint a közlekedés- és tartózkodáskorlátozás a jegyző hatáskörébe tartozik.


10.§


A helyileg védett természeti értékekkel kapcsolatos, e rendeletben megfogalmazott szabályok

betartása állampolgári kötelezettség, de vonatkozik ez a jogi személyekre, jogi személyiséggel

nem rendelkező társaságokra is.


VII.


A védett természeti értékek megváltoztatása


11.§


(1) A helyi védelem alatt álló természeti területen a kutatás, betelepítés, gyep feltörésének vagy felújításának, a jelleg és használat megváltoztatásának, nád és más vizinövények égetésének, fa kivágásának és a jogszabályban meghatározott esetekben a művelési ág megváltoztatásának engedélyezése, valamint az állagot illetőleg az állapotot befolyásoló tevékenységhez való hozzájárulás a jegyző hatósági jogkörébe tartozik.


(2) Helyileg védett fasorban lévő, továbbá egyes helyileg védett fák kivágásának, természeti állapotuk megváltoztatásának engedélyezése a jegyző feladatköre.


(3) Védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai pusztulása esetén adhatő ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent.

 (4) A helyileg védett természeti érték jelentős mértékű megváltoztatásának engedélyezéséhez Keszthely Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.


(5) A helyi védett természeti terület védettségének feloldásához a Természetvédelmi Igazgatóság véleményét be kell szerezni.


(6) Helyileg védett természeti érték károsodása, illetve megváltoztatása esetén a tulajdonosnak a lehetséges és szükséges mértékben gondoskodni kell a természeti érték helyreállításáról, pótlásáról.

VIII.


Záró rendelkezések


12.§


(1) A Keszthely Város Önkormányzata megvonja a védettséget, ha az már nem szolgálja a természeti értékkel kapcsolatos, e rendelet 1.§ (1) bekezdésben meghatározott célt.


(2) A helyi jelentőségű védettség megvonása a védettség alá vonásra megállapított eljárási szabályok szerint történik.


13.§


E rendelet 1996. december 1.-én lép hatályba.Keszthely. 1996. november 28.

Vincze Józsefné dr.                                                   Dr.Kulcsár Péter

jegyző                                                                        polgármester


[1]

Módosította a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 31. napjától.

[2]

Módosította a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól.