Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 15 - 2020. 02. 16

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. melléklet B-3 tervlap módosítással érintett területének (Esze Tamás utca - Nagy Imre utca- Nagy Lajos király utca - József Attila utca által határolt tömb) normatartalma helyébe a jelen rendelet 1. melléklet normatartalma lép.


2. § (1) Jelen rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


                Nagy Bálint                                                                        Dr. Gábor Hajnalka

               polgármester                                                                                  jegyző