Nyírtass község képviselő testületének 4/2020 (III.2..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 12/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 02

Nyírtass Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. §


Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 12/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) egyéb okból történő távolmaradás esetén a polgármester mérlegelési jogkörben dönt, arról, hogy a távolmaradás oka méltányolható-e.”


2. §


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz-ben foglaltak szerint.
Győri János                                                          Jenei Erzsébet

    jegyző                                                                polgármester


A rendeletet kihirdettem: 2020. március 2.


Győri János 

jegyző