Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a használatuk rendjéről

Hatályos: 2016. 08. 31- 2017. 01. 30

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a használatuk rendjéről

2016.08.31.

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya Nyírtass község közigazgatási területén lévő valamennyi közterületre kiterjed, személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak.

2. A közterület használatának rendje

2. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos hozzájárulása, illetve közterület-használati engedély szükséges.

3. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) Árusító és egyéb fülke elhelyezésére,

b) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolására,

c) Idényjellegű, eseti árusításra,

d) Vendéglátó-ipari előkertre,

e) Üzleti szállítás alkalmával hordók, ládák és egyéb göngyölegek elhelyezésére,

f) Hangos hirdetésre,

g) 5 t teherbírás alatti gépjárművek közterületen való elhelyezésére,

h) 5 t-nál nagyobb teherbírású járművek közterületen való elhelyezésére,

i) Mozgó árusításra,

j) Közterületen reklám-tábla, reklámhordozó elhelyezésére,

k) háztartási tüzelőanyag tárolására

l) mezőgazdasági anyagok, munkagépek és alkatrészeik tárolására.

(2) A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek által a község közigazgatási területén lévő közutak igénybevétele közterület-használati engedély speciális formája, a behajtási engedély birtokában történhet.

(3) A (2) bekezdésben foglalt behajtási engedélyt kizárólag Nyírtass Önkormányzata közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, vagy igazolt és indokolható tevékenységi körrel rendelkező és azt gyakorló magánszemély, jogi személy, gazdasági társaság kérheti.

(4) A behajtási engedély kiadására a közterület-használat engedélyezésének eljárása vonatkozik.

4. § (1) Nem kell közterület-használati engedély:

a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) elfoglalásához,

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett munkához,

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezés elhelyezéséhez.

d) hét napot meg nem haladó anyagtárolásához,

(2) Nyírtass Község közigazgatási területén található Nyírtass belterület 44/4, 44/2 helyrajzi számú ingatlanon – községi piac – történő árusításra az Képviselő-testület vonatkozó rendeletében foglaltak, illetve annak mellékletét képező szabályzat rendelkezései az irányadók.

(3) Nem adható közterület-használati engedély

a) közterületen tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására
b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
c) Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű közterületen 30 nap időtartalmon túli tárolására.
d) Lakókocsiból, lakóautóból történő kereskedelmi tevékenység végzésére (ide nem értve a mozgóárusítást).
e) A helyi piac területén kívüli közterületre, annak nyitvatartási idejében történő árusításra, (ide nem értve a mozgóárusítást).
3. Közterület-használat időtartalma

5. § Közterület-használati engedély csak határozott időre adható.

4. A közterület-használat iránti engedély

6. § (1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) A közterület-használati engedély kérelemnek – a közterület használat jellegétől függően értelemszerűen – tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, azonosító adatait, állandó lakóhelyét, székhelyét,

b) a közterület-használat célját, időtartamát,

c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét (m2-ben)

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

e) az engedélyhez használt berendezési tárgy műszaki leírását (anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma stb.)

f) A közterületek igénybevétele, illetve felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét.

g) Reklámtábla esetén csatolni kell a tábla rajzát, fotóját, leírását, színek méretek és a tábla anyag megjelölésével.

(3) Közterület-használati engedély iránti kérelem adattartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. A közterület-használat engedélyezése

7. § (1) A közterület-használatra vonatkozó engedély kérelmet a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.

(2) Közterület-használat engedélyezését a Képviselő-testület a jegyző hatáskörébe utalja.

8. § A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető.

9. § (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjában nem tesz eleget.

(2) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(4) Ha közterület-használat megvonás vagy önkéntes visszaadás alapján szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(5) Az engedélyben az építési, községrendezési, köztisztasági és környezetvédelmi szempontok alapján a közterület hasznosítás, felhasználás módja előírható.

6. Közterület-használati díj

10. § (1) A közterület-használatáért az engedélyes az 2. számú mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díjat előzetesen kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára, vagy a házipénztárban.

7. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

11. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni az alábbi esetekben:

a) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők, a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,

b) a közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezése,

c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalatnak, vasútnak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,

d) a Magyar Posta postai és az MTT távközlési tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése,

e) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése,

f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges terület használatánál,

g) az önkormányzat által megvalósuló bármely építési munkával összefüggő közterület-használata esetén,

h) az önkormányzat hivatalos rendezvényei saját közterület-használata esetén.

8. Közterületen történő szeszesital fogyasztás

12. § A község közterületein szeszesital fogyasztása tilos.

9. Közút nem közlekedési célú igénybevétele

13. § (1) Közút, járda esetén a kérelmező a bontás és helyreállítás teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a munkaterületén a KRESZ szabályainak betartásáról, a balesetveszély kizárásáról.

(2) A kivitelezési és helyreállítási munkát olyan ütemben kell végezni, hogy azt az előírt határidőre befejezzék.

(3) A munka befejezése után haladéktalanul biztosítani kell a burkolat eredeti állapot szerinti helyreállítását.

(4) Útburkolat helyreállítását csak az arra jogosult szervezet végezheti.

14. § Közművezetékek építésekor (bővítés, felújítás, csere) a gerincvezeték építésével egy időben valamennyi ingatlan bekötővezetékét meg kell építeni legalább az útburkolaton túl mért 1,0 m hosszúságig, útcsatlakozásnál a szabályozási szélességig.

10. Reklámtábla elhelyezése

15. § (1) Közterületen cég- és címtábla hirdető-berendezés, hirdető- és reklámtábla, festett falfelület (továbbá reklámtábla) helyezhető el.

(2) Hirdetőtáblákat csak az úttest területén kívül, a kiemelt szegélytől min. 0,5 méter távolságra lehet lehelyezni. A hirdetőtábla mérete a 10 m2-t nem haladhatja meg.

(3) Nem helyezhető el hirdetőtábla bármely KRESZ és útbaigazító tábla előtt - menetirány szerinti oldalon - 25 méter távolságon belül, illetve az engedélyező hatóság által baleseti gócnak tekintett csomópont, szintbeli gyalogátkelőhely után 50 m távolságon belül.

(4) Azokon a helyeken, ahol a tábla mögül gyalogos léphet az útra, a tábla csak az engedélyben meghatározott olyan magasságban helyezhető el, hogy a gépjármű vezetője alatta elláthasson.

16. § (1) Tilos útkereszteződésben, és azok térségében olyan hirdetőtáblák elhelyezése, amelyek összetéveszthetők a közúti jelzésekkel, vagy a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekkel csökkentik azok láthatóságát, vagy hatásosságát, vakítják az út használóit vagy oly módon (pl. KRESZ-ben alkalmazott kék, zöld, sárga és fehér alapszín, vagy szabványosított betűtípus és jelrendszer alkalmazásával) terelik el a figyelmüket, hogy az veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

(2) Tilos feltüntetni hirdetést és reklámot közúti jelzésen, annak tartóelemén, vagy bármely más, forgalom szabályozására, vagy védelmére szolgáló berendezésen, úttartozékon.

17. § Az úttest szélétől számított 3 méteren belül elhelyezett hirdetőtáblákon villogó vagy káprázást okozó fény nem alkalmazható, felületük fényvisszaverő anyagból nem készíthető.

A közterület-használat alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható
jogkövetkezmények és eljárási szabályok

11. Közigazgatási bírság

18. § (1) A közterület-használat, ezen rendeletbe foglalt szabályainak megszegőjével szemben természetes személyek esetén 150.000,- forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1.500.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) A legalacsonyabb igazgatási bírság összege 5.000,- Ft.

1. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

19. § (1) A közterület-használat szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közterület-használat szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző, vagy a helyi rendelet alapján a rendőrhatóság jogosult.

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.

(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94. §- ában meghatározott feltételek fennállnak.

13. A közigazgatási bírság megfizetése

20. § A közterület-használat szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot - az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással kell befizetni.

14. A rendeltetésszerű közterület-használat megsértésének esetei

21. § A közterület-használat szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) ezen rendeletben a közterület-használat engedélyezésére vonatkozó szabályokat megszegi, az engedély megkérését elmulasztja.

b) a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásait megszegi.

22. § A közterület-használat szabályait sértő magatartást követ el, a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki

a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően közterület-használati, illetve bontási engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, vagy felbont,

b) közterületen üzemképtelen gépjárművet, vagy mezőgazdasági gépet közterület-használati engedély nélkül 24 órán túl tárol, üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 30 napon belül nem távolítja el,

c) a közterület bontásával járó közműépítési, építési, javítási munkálatokra a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől közterület-bontási engedélyt nem kér,

d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

e) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,

f) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,

g) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et a közterület-használatról szóló rendeletben foglalt közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,

h) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik,

i) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,

j) az önkormányzat kezelése alatt álló utakat, dűlőutakat beszennyezi,

k) a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik üzembentartója behajtási engedélyt nem kér,

l) játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöld felületre gépkocsival vagy egyéb járművel, - a fenntartást, fejlesztést, vagy hulladékszállítást végző gépjárművek kivételével - behajt, beáll,

m) zárt (bekerített) játszótereken, továbbá - kerítés vagy más hasonló műszaki akadály hiányában - a közterületen lévő játszóterek természetes vagy fizikai határvonalán belül dohányzik.

23. § A közterület-használat szabályait sértő magatartást követ el kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez,

b) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet,

c) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,

d) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát,

e) az üzemeltetésében lévő vendéglátó létesítménnyel kapcsolatos, vagy onnan kiszűrődő, a szomszédokat zavaró hanghatást (pl. gépzenét, vagy a vendégek által közvetve, vagy közvetlenül keltett zavaró hanghatást) 22 óra és reggel 06 óra között nem szünteti meg, kivéve a jegyzői írásos engedéllyel megtartott egyszeri rendezvények.

15. Záró rendelkezések

24. § (1) A rendelet 2016. augusztus 31. napján lép hatályba.

Jenei Erzsébet Dr. Bíró Róbert
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettem: 2016. augusztus 31.
Dr. Bíró Róbert
Jegyző

1. melléklet

Közterület-használati engedély iránti kérelem adattartalma
1./ Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában
Kérelmező neve (leánykori név is): ................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................
Állandó lakhelyének címe: ...............................................................................................
Adóazonosító száma: ........................................................................................................
Telefonszám……………………………………………………………………………
2./ Jogi személy esetében
Cég megnevezése: ............................................................................................................
Székhely: .............................................................................................................................
Levelezési cím (telephely): ...............................................................................................
Adószám: .............................................................................................................................
Bankszámlaszám: ..............................................................................................................
Telefonszám………………………………………………………………………………
3./ Közterület-használat célja: ...............................................................................................
Időtartama: ...........................................................................................................................
4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz).............................................
b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ............................................................................
c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) ...................................
5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:

a) a mozgóbolt mozgási körzete: ............................................................................................

b) megállási helyek: ..................................................................................................................

6./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági, ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése:
7./ Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása:
- A közterületek igénybevétele, illetve felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét.
- Reklámtábla esetén csatolni kell a tábla rajzát, fotóját, leírását, színek méretek és a tábla anyag megjelölésével.
Nyírtass, .........................................................
.......................................
kérelmező aláírása

2. melléklet

Közterület-használati díjtételek

1. Árusító és egyéb fülke elhelyezése (pl: ajándék, virág, zöldség-gyümölcs árusítása céljából – piaci nyitvatartási időn kívül)

1000,- Ft/m2/minden megkezdett hónap

2. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása

1000,- Ft/m2/minden megkezdett hónap

3. Falunapon, más rendezvényen búcsún történő kirakó vásár

1000,- Ft/m2/nap

4. Vendéglátó-ipari előkert

500,- Ft/m2/hó

5. Üzleti szállítás alkalmával hordók, ládák és egyéb göngyölegek elhelyezése

500,- Ft/m2/minimum egy nap

6. 5 t teherbírás alatti gépjárművek közterületen való elhelyezése

10.000,- Ft/minimum egy hó

7. 5 t-nál nagyobb teherbírású járművek (pl: busz, mezőgazdasági vontató) közterületen való elhelyezése

1000,- Ft/hó

8. Mozgó árusítás:

- 2,5 t. teherbírás alatti gépjárművek esetén 2500,- Ft/nap

- 2,5 t.-nál nagyobb teherbírású gépjárművek esetén 10.000,- Ft/nap

9. Közterületen reklámtábla, reklámhordozó elhelyezése

0- 2 m 2 - 2.000Ft/hó

2- 6 m 2 - 3.000 Ft ./hó

6m2 felett - 10.000 Ft/hó

10. Mezőgazdasági anyagok, munkagépek, alkatrészeik, kiegészítő berendezéseik

500,- Ft/nap/tárgy

11. A behajtási engedély nem díjköteles

-Minden megkezdett m2 egésznek számít.

-Havidíj esetén a tört hónapra a havi díj egészét kell megfizetni. -Napidíj esetén tört napra a napi díj egészét kell megfizetni.