Nyírtass község képviselő testületének 9/2017 (VII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2018. 01. 01

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2017. (VII. 14.)


ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t ea helyi adókról


Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. magánszemély kommunális adója


1. §


Mentes az adófizetési kötelezettség alól:


a) Lakás céljára szolgáló építmény tulajdonjogával, és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén az ingatlanon található összes további – az adóztatással érintett lakáson kívül - felépítmény.


b) Lakás céljára szolgáló építmény tulajdonjogával, és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén, az a telekrész, amely az ingatlanon lévő lakás célú építmény rendeltetésszerű használatához szükséges telekrészen kívüli telekterület.


c) Nyírtass Önkormányzata illetékességi területén lévő külterületi ingatlanok, telkek, kivéve azon ingatlanokat, amely ingatlanokon településszintű lakóhelyet létesítettek.


d) A 70. életévüket betöltött, egyedül élő, egyébként adóalanynak minősülő személyek, a 70. életévük betöltésétől számított következő adóév kezdetétől.


e) a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokon található felépítmény és teljes telekterület.2. §

Az adó mértéke:


a) lakás céljára szolgáló építmény tulajdonjogával, és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén 4.000.- Ft/év.


b) beépítetlen, lakás célú felépítménnyel nem rendelkező telek esetén 1000.- Ft/év.


2. Idegenforgalmi adó


3. §


Mentes az adófizetési kötelezettség alól, a Nyírtass Önkormányzatával testvértelepülési kapcsolatban álló önkormányzati delegáció tagja, illetve az önkormányzat által szervezett rendezvényen meghívottként jelenlévő, közreműködő vendég, aki mentességének igazolására Nyírtass Község Polgármestere által kiállított meghívólevél szolgál.


4. §


Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


5. §Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.6. §


(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.


(2)  A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv vezetése kötelező.


(3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.


(4) A Htv. 31. §-ában meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybe vett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv-ben meghatározott adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.


3. Helyi iparűzési adó7. §


Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.


Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adómértéke naptári naponként 2000.-  forint.

Záró rendelkezések


8. §


(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.(2) Hatályát veszti Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 14/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2017. 12. 31. napján.

                           Jenei Erzsébet                                                                    Dr. Bíró Róbert

                            polgármester                                                                            jegyző
Jelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2017. július 14.
Dr. Bíró Róbert

jegyző