Nyírtass község képviselő testületének 1/2016 (III.9.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2016. 03. 10

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


1/2016. (III. 9.)


önkormányzati rendeletea települési hulladékgazdálkodásról


Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) - g) pontjában és 88. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § 


(1)  Nyírtass Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik, a Társulás és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.


(2)  A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított Közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.


(3)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:


a)   az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;


b)   az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;


c)    az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai


2. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nyírtass község közigazgatási területére terjed ki.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3. §


(1)  A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlan használóját írásban köteles értesíteni  vagy a Nyírtasson helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztés útján tájékoztatni.


(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal - köteles értesíteni.


(3)   A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.


(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató Nyírtass Község Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlanhasználót a (1) bekezdés szerint értesíti.


(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.


4. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

kapcsolatos jogai és kötelezettségei


4. §


(1)  A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználótól a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:


a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,


b) ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtése és elszállítása,


c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,


d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,


e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,


f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása.


(2)  A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:


a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,


b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak,


c) a kihelyezett gyűjtőedény a 30 kg tömeget meghaladó mennyiségű hulladékot tartalmaz,


a)  nem a rendszeresített gyűjtőedényzetben kerül kihelyezésre a hulladék.


(3)   A Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatói tevékenységéről évente Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolni.5. §


(1)   A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(2)    A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.


(3)   Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli.


5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. §


(1) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:


a)  az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,


b)   a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,


c)   az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak átadni.


(3)  Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltató felé.


(4)  Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.


(5)    A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.7. §


(1) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes edényzetet, illetve az 1.100 literes gyűjtőedényzetet az Közszolgáltató köteles biztosítani.


(2) A 80, vagy 60 literes edényzetet az ingatlanhasználó köteles biztosítani.


(3) A 60 literes edényzet igénybevétele esetén – ha a jogosultság törvényi feltételei fennállnak – az ingatlanhasználó beszerzi az jegyző igazolását arra vonatkozóan, hogy az adott ingatlanban egyedül élő természetes személynek minősül.


(4) A gyűjtőedény változását az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a Szolgáltató felé, a jogosultság és a feltételek biztosításának igazolásával.


(5)   Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(6)  A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(7)  A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


8. §


(1)  Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.


(2)   Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.


(3)   Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.6. Hulladékszállítás rendje


9. §


A hulladékszállítás minden héten hétfőn történik 8-16 óra között. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a Közszolgáltató a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztés útján, valamint szórólapon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat. Ha az időpont változik, arról a Közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.


7. Nem rendszeres közszolgáltatások


10. §


A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal, illetve a karácsonyfa elszállításáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


8. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje


11. §


(1)  A közszolgáltatás egységnyi díjtétele a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra átvett hulladék - gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott - egyszeri ürítés havi díja.


(2)   A közszolgáltatásért fizetendő díjat a nem természetes személyek részére a Közszolgáltató számlázza ki.


9. A közszolgáltatás szünetelése


12. §


(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.


(2)  A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltató felé, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.


(3)  Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltató felé bejelenteni.


10. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


13. §


(1)  Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.


(2)  Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.


(3)  A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a Közszolgáltató gondoskodik.


(4)  A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


(5)  A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


(6)   A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.


(7) A közszolgáltatás vonatkozásában – különösen az egyedül élés tekintetében – az ingatlanhasználó részére az igazolás kiadására a jegyző jogosul, mely iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni.
11. Záró rendelkezések


14. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon én lép hatályba.


(2)    Hatályát veszti Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete.
                           Jenei Erzsébet                                                                    Dr. Bíró Róbert

                            polgármester                                                                            jegyző
Jelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2016. március 9.
Dr. Bíró Róbert

jegyző